יום ראשון, 31 במרץ 2013

שביעי של פסח


אורות הגבעה                                                                             שביעי של פסח                                                                                                                                                                                                                                                                                  לזכות מו"ר ועט"ר הגה"צ האדמו"ר מטאלנא שליט"א                                                                                                 


ראיית פנים, קניית חמץ והארות בפסוקי השירה

כ

תב הרמב"ם [חגיגה א' א']: שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים ואלו הן: הראייה שנאמר יראה כל זכורך וכו' ומי שבא לעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה לא דיו שלא עשה מצות עשה אלא עובר על לא תעשה שנאמר 'לא יראו פני ריקם' ואינו לוקה על לאו זה שהרי לא עשה מעשה עכ"ל. ובשאגת אריה סי' [לב] כתב להוכיח מדברי הרמב"ם אלו כיסודו שהעלה שם ע"ד התוס' ביבמות [ד"צ ד"ה כולהו] דלבישת בגד ד' כנפות בלא ציצית לא חשיבא עבירה בקום ועשה אלא בשב ואל תעשה ומשום דלא כתוב בתורה בלשון איסור שלא ילבש בגד ד' כנפות בלא ציצית דאז היה חשוב לאו בקום ועשה אלא כתוב בתורה שכשלובש בגד ד' כנפות צריך להטיל בו ציצית, וממילא חשיבא עבירה בשוא"ת, דרק לאחר שלובש הבגד יש לו את העשה להטיל ציצית. וע"כ באינו מטיל ציצית חשיבא שעובר בשוא"ת. והביא דכיוצא בזה אשכחן בדברי הרמב"ם הנ"ל לגבי ראייה שכתב דבאינו מביא עולת ראייה חשיבא לאו שאין בו מעשה ולא אמרינן דמיחשב לאו שיש בו מעשה שהרי עשה מעשה שבא לעזרה בלא קרבן ומשום דעיקר הדין הוא רק לאחר שבא לעזרה צריך להביא קרבן וממילא כשבא לעזרה ולא הביא קרבן חשיבא לאו בשוא"ת.

וזה לשון השאג"א שם "ואי סלקא דעתך דכל היכא דאמר רחמנא כשתעשה זאת - עשה זאת, כגון כשאתה לובש טלית בת ארבע כנפות עשה ציצית, אם עבר ולא עשה מה שציותה התורה לעשות, אותה מעשה הגורם לקיום ציווי של תורה היא נעשית כקום ועשה באיסור הואיל ועשה אותה במעשה בלתי קיום המצוה שחייבה אותו תורה ע"י מעשה זו וכו'. א"כ ה"נ מי שבא לעזרה ולא הביא עולה ליחייב מלקות שהרי אותו גורם ללא יראו פני ריקם דהיינו ראיית פנים ע"י ביאתו בעזרה היא נעשית בקום ועשה בעבירה וביאתו וראיית פניו בעזרה שהיא מעשה הוא עיקר וגוף העבירה, כמו שהלובש טלית בלא ציצית וכו'. אלא ודאי ש"מ דס"ל ז"ל דכל כה"ג אין מעשה הראשון הגורם לחיוב ציווי של תורה היא העבירה אלא חסרון הציווי של תורה היא העבירה שחיסר מצוה של תורה הילכך לא ה"ל קום ועשה אלא שב ואל תעשה לפיכך אין לוקין עליו. וה"נ גבי סדין בציצית [בגד פשתן שפטרוהו מציצית גזירה משום כסות לילה והלובשו עובר על איסור כלאים שלא במקום ציצית] הו"ל שב ואל תעשה עכ"ל. [והקהלות יעקב כתב להשיג ע"ד השאג"א דלא דמי לציצית וז"ל ובמה שהביא השאג"א ראי' וכו' בזה יש לפקפק דבשלמא בציצית לא כתיב לא תלבש בלא ציצית רק כתיב לעשות ציצית ומשו"ה אין הלבישה בלא ציצית גוף העבירה אלא חיסור מצוה וכו' אבל גבי ראיית פנים דכתיב בהדיא ולא יראו פני ריקם לכאורה הוי אזהרה על גוף מעשה הראיית פנים שלא יהא כשהוא ריקם, ולכאורה הכא מקרי שפיר עבירה דקום ועשה עכ"ל יעו"ש עוד מה שהביא בזה מספר יד אליהו לגר"א רוגלר להקשות על השאג"א].   

והנה כתב הרמב"ם [בפ"ה מהלכות מלכים ה"ח] וז"ל מותר לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיא ולכבוש ארצות אחרות ואין אסור אלא להשתקע שם ואין לוקין על לאו זה שעת הכניסה מותר הוא ואם יחשב לישב ולהשתקע אין בו מעשה עכ"ל.

ובמנחת חינוך [מצוה ת"ק] העיר למה לא ילקה באופן שהולך לשם על מנת להשתקע דלמה לא יהיה נחשב למעשה שהולך ע"מ להשתקע יעוי"ש. ובספר חק המלך פסחים [סי' ט"ו להגאון המנוח רבי חנוך העניך קרלנשטיין זצ"ל] ביאר הקושיא עפי"ד הרמב"ם בפ"א חמץ ה"ג שכתב "אינו לוקה משום ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ או חימצו כדי שיעשה בו מעשה אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח ובא הפסח ולא ביערו אלא הניחו ברשותו אעפ"י שעבר על שני לאוין אינו לוקה מן התורה מפני שלא עשה בו מעשה ומכין אותו מכת מרדות ע"כ. ומבואר דסובר הרמב"ם דאעפ"י שגוף הלאו דב"י וב"י הוא לאו שאין בו מעשה שהרי האיסור הוא שלא יהיה לו, מ"מ אם נוצר מצב עבירת הלאו ע"י מעשה חשיבא נמי ללאו שיש בו מעשה אף דבעצם הלאו ליכא מעשה, וא"כ צ"ע לכאורה על הרמב"ם דאמאי לא נימא הכי נמי בהולך למצרים ע"מ להשתקע דבאה העבירה ע"י מעשה ויחשב ללאו שיש בו מעשה וכמו שסובר כן בקונה חמץ בפסח. והביא לזה בספר חק המלך את המנ"ח [במצוה רנ"ח סק"ג] שעמד על דברי הרמב"ם בפ"ז מהל' גניבה ה"ג לגבי איסור מי שמשהה בביתו או בחנותו מדה חסירה או משקל חסר דאין לוקין על לאו זה שהרי אין בו מעשה, ומדלא חילק הרמב"ם דדוקא אם לא עשה מעשה להביאו לביתו אינו לוקה מבואר דס"ל דאין חילוק בזה ואפי' אם באו מדה או משקל חסירין אלו לביתו ע"י מעשה וכגון כשקנו אותם או עשה אותם ג"כ אינו לוקה על זה. וצ"ע, דמאי שנא קונה מדה חסירה מקונה חמץ בפסח או חימצו דס"ל לרמב"ם דלוקה הואיל ובא לידי עבירת הלאו ע"י מעשה וה"נ הרי אם קונה או עושה המדות והמשקלות האסורין הוא בא לידי הלאו ע"י מעשה ולמה לא ילקה על זה. וכתב לחלק בין קונה חמץ שיש בו מעשה דחשיבא לאו שיש בו מעשה לבין הליכה למצרים דלא חשיבא לאו שיש בו מעשה דשאני חמץ דהמעשה מכריח את הלאו דע"י מעשה של קניית חמץ מוכרח תמיד לעבור על הלאו ולא יתכן שיקנה חמץ ולא יעבור על הלאו דב"י וב"י ולכן סובר הרמב"ם דחשיב הקנייה למעשה איסור ולוקין עליה משא"כ בהליכה למצרים דאין המעשה הליכה מכריח את האיסור דהרי שפיר יתכן דלא יעבור ובאופן שלא יחשוב להשתקע במצרים בכה"ג לא חשיבא למעשה איסור לאשוויי ללאו שיש בו מעשה שלוקין עליו ויעו"ש שכעי"ז מחלק גם לענין איסור שהיית משקלות דאין מעשה הקנייה מכריח את האיסור דשפיר משכח"ל בגוונא דקונה משקלות ושלא יהיה איסור שהיית משקלות ועפימש"כ בהגהות כסף הקדשים על שו"ע [חו"מ סי' רל"א ס"ג] דהאיסור הוא רק במה שעשוי למדוד דרך מקח וממכר ומשא ומתן ולא כשמחזיק בביתו לידע אם קנה ביוקר או בזול יעו"ש בדבריו הנכונים. ואפשר להוסיף עפ"י מה שראיתי לדייק שבמשקולות האיסור הוא ה'שהייה' בביתו שמשמעותו משך זמן ואילו בחמץ עוברים מיד. נמצא שאין קניית משקולות מכריחה את האיסור. נמצינו למדים שדומים האיסורים של השתקעות במצרים והשהיית משקולות, ששניהם מותנים בזמן מתמשך ועל כן אין המעשה הראשוני מהווה איסור משא"כ בקניית חמץ, שעוברים מיד.

ומפורסם תירוץ הגרי"ז והאבן האזל לחלק בין הקונה חמץ למשקולות דבאיסור בל יראה האיסור הוא החזקת החמץ ומה שהחמץ הוא "שלו", ומשו"ה אם ה"שלו" נהיה ע"י מעשה, חשיב שמחזיק חמץ ע"י מעשה ולוקה אבל במדות ומשקולות האיסור אינו בבעלות של המשקלות אלא עיקר האיסור הוא השהייה ומה שנמצא אצלו משקל חסר שיכול לרמות בו בני אדם וא"כ גם באופן שמשהה ע"י מעשה לא חשיב לאו שיש בו מעשה כיון דעיקר האיסור הוא בשיהוי והשיהוי לא נהיה ע"י מעשה ורק דע"י המעשה נגרם שיהיה שיהוי ודוקא באיסור שתלוי בבעלות, אם הבעלות נעשית ע"י מעשה חשיב לאו שיש בו מעשה. וע"ע בס' עטרת צבי [לגר"צ דקבקין ח"א סי' ט"ז].

והנה, ביבמות [צ:] מבואר שמי שלובש טלית ללא ציצית אינו עובר בקום ועשה אלא בשב ואל תעשה, וכתבו התוס' [ד"ה כולהו] שהטעם בזה, שאע"פ שהעיטוף הוי מעשה, מ"מ בשעת העיטוף עדיין אינו מחוייב בציצית, ולאחר שנתעטף ומחויב בציצית אין זה אלא שב ואל תעשה, והקשו על זה, והרי כלאים משמע בברכות [כ.] שאינו נחשב שב ואל תעשה כשהוא לבוש בהם ואינו פושטם, אלא נחשב כקום ועשה. ותירצו שכלאים הוא עובר על האיסור בשעת לבישה, אך בציצית אינו מתחייב עד שנתעטף. וביאר בקובץ הערות [ס"ט אות י"ט] את דבריהם, שדוקא אם תחילת המעשה היה באיסור אומרים שהשהייה נחשבת כמעשה, אך אם המעשה היה בהיתר לא אומרים כן.

ובשאגת אריה [שם] הקשה על דברי התוס' שמהסוגיא בנזיר [י"ז.] מוכח שאף אם המעשה שבתחלה היה בהיתר מ"מ מועיל להחשיב את המעשה שלאחר מכן למעשה, שהרי אמרו שם שנזיר שנכנס לבית הקברות בשידה תיבה ומגדל ופרע חבירו את המעזיבה, חייב מלקות על השהייה, וע"כ משום שכניסתו היתה ע"י מעשה. וא"כ גם לגבי המתעטף בטלית בלי ציצית יש לומר כן, שכיון שתחילתו היתה ע"י מעשה, אע"פ שאין שום איסור במעשה הזה, מכל מקום יש להחשיב את השהייה בטלית בלא ציצית שלאחר מכן כמעשה בידיים, ולא כמו שכתבו התוספות שנחשב לשב ואל תעשה.

בארצות החיים [למלבי"ם סי' ח' אות ב'] כתב שיש ליישב עפ"י דברי הריטב"א במכות [כ"א:] שכתב בביאור דברי רב אשי שמחייב על שהייה בכלאים, שכיון שיכול לפשוט ואינו פושט נחשב כאילו עושה מעשה 'ולובשו עתה מחדש', מכיון שתחילתו היתה ע"י מעשה. ומבואר מדבריו, שאין הכוונה בשהייה כמעשה שהשהייה מקבלת תוקף של מעשה אלא שרואים בשהייה זו כאילו הוא עושה בכל רגע מחדש את המעשה שהביא אותו למצב בו הוא נמצא, כלומר רואים כל רגע מחדש את מעשה ההתלבשות. ולפ"ז אשכחנא פתרי לקושיית השאג"א, שאף אם נחשיב שבכל שעה כאילו הוא לובש הטלית מחדש, אין בזה שום איסור, שהרי אין האיסור אלא אחר הלבישה, וא"כ לא שייכת בזה הסברא של תחילתו ע"י מעשה. [ובנזיר רואים כאילו נכנס עכשיו בשידה בלי מעזיבה]. וסברא זו הוזכרה גם באגלי טל [קוצר ס"ק סא] ואמרי בינה [או"ח א] ועוד.

והביאו האגלי טל והאמרי בינה ראיה נוספת לכך מהגמרא [ס"ה.] שנאמר שם שיש חילוק בין אוב לידעוני, שבידעוני לא שייך קרבן כיון שאין בו מעשה, ופירש רש"י שבהכנת העצם עדיין אינו מדבר ואין כאן איסור אלא לאחר מכן שהוא מדבר מתוך פיו, וכיון שהעצם מדבר מאליו אין כאן מעשה. וקשה, שהרי מכל מקום תחילת שימת העצם בפיו היה ע"י מעשה, אם כן יש להחשיב את שהיית עצם בפיו בשעת הדיבור כמעשה, אלא ודאי שסברא זו אינה שייכת במקום שלא שייך שיהיה איסור בתחילת הפעולה, והטעם משום שאנו מחשיבים את השהייה כאילו עכשיו הוא מניח את העצם בפיו, ואין לחייב על כך משום שבשעת ההנחה אין העצם מדברת.

עוד כתבו האגלי טל [קוצר ס"א ז] והארצות חיים [סי' ח' אות ב'] שלפי זה יש לבאר את דברי הרמב"ם שלא נאסר אלא להשתקע במצרים ואין לוקין על לאו זה משום שאין בו מעשה. והוכיח מזה הגרע"א [שבועות יז.] שכיון שתחילת פעולת הכניסה היתה בהיתר, לא מחשיבים את השהייה כמעשה. וכתבו הנ"ל, שאף אם תחילת הפעולה היתה בהיתר מ"מ מחשיבים את השהייה כמעשה, אך כל זה לענין כלאים או כניסת נזיר לבית הקברות, שכאשר נאמר שכאשר לובש את הבגד מחדש נמצא שיש כאן איסור, אולם לגבי האיסור של ארץ מצרים, אף אם נאמר שהרי הוא כנכנס לשם מחדש, מכל מקום אין בזה איסור, שלא נאסרה הכניסה אלא רק להשתקע שם אסור. נושא זה הוא רחב ועמוק ואפשר להאריך בו עד בלי די אבל קנצי למילין אשים לעת עתה.

הארות בפסוקי השירה

אז ישיר - וברש"י "עלה בלבו שישיר". מכאן יש חידוש גדול. שירה היא לכאורה פעולה ספונטאנית הבוקעת ממעמקי הלב ופורצת באופן פתאומי מתוכיות הנפש. רש"י מלמדנו שגם השירה הספונטאנית דורשת הכנה ומחשבה מראש. אדם צריך למצוא את האיזון העדין בין שתי הקצוות, ודוק. [שוב מצאתי כעין זה בשם המהרי"ל בלוך זצ"ל ר"י טעלז].

אז ישיר - וברש"י "עלה בלבו שישיר". אין מספיק שהאדם מרגיש את השירה בלב אלא צריך לתת לו ביטוי מילולי. אין מספיק להרגיש הכרת הטוב אלא צריך גם לומר תודה. לא מספיק להאמין אלא גם צריך לדבר דיבורי אמונה. 'האמנתי כי אדבר'. ישמע חכם ויסף לקח.

אז ישיר – וברש"י דייק ממש"כ ישיר בלשון עתיד "מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה". למה דוקא כאן רמזה התורה לתחיית המתים ולא במקום אחר? נראה לפרש עפ"י דברי הגר"א (מובא בשמו בהקדמה לפאת השולחן) שכאשר שיבח את חכמת המוסיקה אמר: "כי רוב טעמי תורה, וסודות שירי הלויים וסודות תיקוני הזהר, אי אפשר לידע בלעדיה. ועל ידה יכולים בני אדם למות בכלות נפשם מנעימותיה, ויכולים להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה... כמה ניגונים וכמה מידות הביא משה רבנו עליו השלום מהר סיני, והשאר מורכבים בתורה שבעל פה המצויה בידינו". הרי שלשירה יש כוח להחיות מתים. אז ישיר משה – מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. [ואם כך אמר הגאון – מה היה הבעל שם טוב אומר?!]

אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים – מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? כתוב הספורנו "לו לבדו הגאות ליחס אליו על הטוב הנמצא וכו'". לה' לבד ראוי לייחס את כל הטוב והשפע שיש בעולם ומי שמתגאה ולא מבין זאת טועה טעות חמורה ובסיסית. אנחנו – ביחס להקב"ה, אינם יותר טובים מסוס וכל בהמה אחרת. "ומותר אדם מן הבהמה אין". כדי להדגים זאת השם זרק ה' את הסוס יחד עם רוכבו לים, לאמור, אם אין אתם מכירים במלכותי אתם שווים לפני כסוסים שלכם. ואולי השוויון הזה הוא גם פשר דברי רש"י בד"ה סוס ורוכבו "שניהם קשורים זה בזה והמים מעלים אותם לרום ומורידין אותם לעומק ואינם נפרדים". ומותר אדם מן הבהמה הוא רק כאשר הוא מודע לכך שהוא אין...

אשירה לה' כי גאה גאה, וברש"י כי גאה גאה, על כל השירות ועל כל מה שאקלס בו, עוד יש לו תוספת, ולא כמדת בשר ודם, שמקלסין אותו ואין בו ע"כ. -  הוטרדתי מהשאלה, איך אפשר לשיר בפני הקב"ה, הרי כתוב בגמרא שיש טענה של "סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך" [עי' ברכות ל"ג:] שיש גנאי לשבח את הקב"ה [מחוץ לנוסח הקבוע של התפילה], כי מה שנשבח אותו לעולם לא יספיק ולא ימצה את גדלותו, וכל המוסיף – גורע [ע"ע מגילה י"ח. "למי נאה למלל גבורות השם – למי שישמיע כל תהלתו"]. ומצאתי את אשר אהבה נפשי בספר אור אברהם [עמ' 11 והלאה] שעמד בזה וכתב שעל זה באו דברי רש"י, שכאן מותר כי לפני כן מוסרים מודעה שהשבח הוא חלקי בלבד. 'כל מה שאקלס בו, עוד יש לו תוספת'. ואפשר שזו כוונת רש"י על המילים "אז ישיר" -  "מכאן לתחיית המתים מן התורה", כלומר, השירה לא תיפסק כאן אלא תימשך לנצח נצחים עכ"ד. ואפשר להביא סימוכין לדבריו עפ"י המהר"ל שכתב "שר לא נאמר וכו' כבר בארנו כי אין הפירוש שהכתוב בא לומר שתהיה השירה הזאת לעתיד לבא רק רוצה לומר שהשירה הזאת אינה עתה בלבד רק לעתיד גם כן לתחיית המתים ורמז דבר זה דוקא בשירה הזאת כי ראוי מצד השירה בפרט שתהיה לעתיד לבא .... כי השירה היא כאשר היה בעולם שלימות והיו נותנין שירה והודאה לשי"ת וכל אדם שהוא משורר הוא כשלימות כאשר לבו בשמחה ומתוך השמחה שהיא שלמות לאדם בא האדם לידי שירה ומפני שאין עתה העולם בשלימות לכך אמר אז ישיר כי השירה שהיא בשלימות היא לעולם הבא שאז יהיה העולם בשלימות לא בעולם הזה" [חידושי אגדות סנהדרין צא א]. הרי שהשירה עכשיו היא רק ההתחלה אבל ההמשך עוד יבוא....

והנה, כל התורה כולה נקראת שירה, כמו שנאמר במצות כתיבת ספר תורה "כתבו לכם את השירה הזאת". ואולי טעם הדבר הוא שגם שלימות התורה תתגלה רק לעתיד לבוא כמו שנאמר [ישעיהו נ"א ד] "תורה מאתי תצא" ואמרו חז"ל שלעתיד לבוא "תורה חדשה מאתי תצא" [ויקרא רבה י"ג ג'].

אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה ביםהמסר העיקרי של מלכות מצרים היה 'לי יאורי ואני עשיתיני' [יחזקאל כ"ט] מעצמת על בלתי תלויה במי שהוא, ארסנל הנשק הגדול בעולם נאגר שם. 'סוס פרעה רכבו ופרשיו' זה היה סמל העוצמה במונחי הימים ההם, וכאשר התורה מזהירה את מלכי ישראל לבל ירבו להם סוסים נאמרה הסיבה 'ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס' שהסוסים באים משם. מפרש רש"י, כמו שנאמר בשלמה 'ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה'. מצרים היתה הספקית הגדולה של הנשק המתקדם בעולם.  

אך הסוס סימלה של מצרים מסמל הרבה מעבר לכך. הוא סמל הבטחון העצמי, סמל הכפירה, כי כאשר הנביא קורא לעם את הקריאה הנוקבת 'שובה ישראל עד ה' אלוקיך' הוא מדגיש בראש ובראשונה 'על סוס לא נרכב' ההכרה הזו היא הפתח לשיבה לתשובה 'אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' נזכיר' זה לעומת זה. מי שברכב ובסוסים איננו בשם השם והם ישבו על הסוס. היתה זו ארץ שאיננה זקוקה למטר מן השמים, הנילוס עולה ומשקה אותה לא היה להם צורך לשאת עיניים אל על. הכלכלה גם היא שגשגה בכח עצמה. לדעתם בארץ ישראל זה לא היה יכול לקרות מפני שהיא למטר השמים תשתה מים' ובשביל מטר צריך להתפלל להסתכל כלפי מעלה. אפשר לשבת על הסוס רק בארץ מצרים. בשם התואר הזה קורא הנביא ישעיהו [פרק ז'] למצרים 'לכן קראתי לזאת רהב' הם' מסביר רש"י - גסי רוח. השם אומר את הכל גסות רוח, יהירות, לי יאורי אני עשיתינו, אני ואפסי עוד. התאוות ששטפו את הארץ היו כבר תוצאה כשאין עליהם רסן מתירנות.

גם המרכז העולמי לכשפים מצא את מקומו שם. למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליא של מעלה [חולין דף ו']. ומי כמוהם מכחישים פמליא של מעלה, שם לא מביטים כלל כלפי מעלה.

עד שהגיע הקץ.

ואז ברגע השיא של המפלה בקריעת ים סוף 'סוס ורוכבו רמה בים' זה היה השלב המכריע של קריסת מצרים, ניפוץ המיתוס, שקעו האלים סוס ורוכבו רמה בים. ונתתי פגריכם על פגרי גילוליכם, איה אלוהימו צור חסיו בו, יקומו ויעזרוכם. והתוצאה מידית 'אשירה לה' כי גאה גאה' כשטבע הסוס, גואה מלכות שמים. 'ראו עתה כי אני אני הוא'. כי זוהי תמצית השירה כותב הנצי"ב בהעמק דבר. גם הנשים שיצאו במחולות שרו רק את הפסוק הזה 'שירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים. ואז נסללה הדרך למתן תורה.

בעוד ארבעים יום יעמוד העם אשר חווה בעיניו כי לא לגיבורים כח ולא בגבורת הסוס יחפץ וישמע מתוך האש 'אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' על הבסיס הזה תיבנה ותיכונן כל התורה כולה. 'כל המצוות הם זכר ליציאת מצרים כי מצרים הוא ממש היפך התורה והמצוות כולם' מסביר רב צדוק הכהן זצ"ל.

'נכון כסאך מאז ומעולם אתה' דורשים חז"ל ואע"פ שמעולם היית לא נתכונן כסאך עד ששרו בניך אז ישיר [מדרש רבה]. מסביר רבי לייב בלוך זצ"ל בשיעורי דעת כל עוד שהתיזה השלטת היא 'כוחי ועוצם ידי' אין ישיבה כביכול למלכות ה', מלכות שמים כביכול איננה מבוססת מפני שהמתגאה דוחק רגלי השכינה, אין אני והוא יכולים לגור בכפיפה אחת אם הוא אז לא אני כביכול. אולם אז באותו רגע נאדר בקודש שהסוס ורוכבו שקעו במצולות, כאשר התמוטטה בין רגע פירמידת היהירות ושח גבהות האדם ונשגב ה' לבדו. אז נכון כסאך נתיישבה מלכותך. ואז, ישיר משה ובני ישראל. [עפ"י רבי צדוק הכהן בספר מחשבת חרוץ וס' אז שמח להרב הגאון ר' אברהם איצקוביץ עמ' רל"ג והלאה].

 

 

 

 

 

יום חמישי, 28 במרץ 2013


אורות הגבעה                                                                                                  שבת חול המועד פסח- שיר השירים                                                                           לזכות מו"ר ועט"ר הגה"צ האדמו"ר מטאלנא שליט"אנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים"[ב' ט']: בברכות [ג.] נאמר, אמר רב, ג' משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. ובביאור הגר"א שם פירש לפי שאיתא במדרש איכה [א,ה] על הפסוק 'היו צריה לראש', שלא יכלו לשרוף כותל המערבי של הר הבית אלא החריבו אותו אבל ההיכל שרפו, וז"ש החרבתי את ביתי – זה הר הבית, ושרפתי את היכלי – זה ההיכל שנשרף כולו. הרי מפורש בדברי הגר"א שהגמרא סוברת שהכותל המערבי של הר הבית נקרא 'ביתי'. ומנין לו זאת? במד"ר על פסוקנו נאמר: אחר כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע הקב"ה שאינו חרב לעולם, ומשמע במדרש שהפסוק מדבר על הכותל המערבי של בית המקדש ולא של הר הבית. וא"כ צריך לעיין בדברי הגר"א שלדעתו ה'ביתי' בגמרא מתייחס לכותל המערבי של הר הבית.  אכן, הגר"מ פיינשטיין זצ"ל באגרות משה [ח"ח עמ' ש"י] הבין שהכוונה במד"ר על פסוקנו לכותל המערבי של הר הבית. ולו יהא שהגאון זצ"ל צודק וגם המדרש מתייחס לכותל של הר הבית [וזה גם יסתדר יותר עם המציאות כי הכותל המערבי של בית המקדש נחרב ולא נחרב הכותל של הר הבית], מוטלת עלינו חובת הבירור לגלות המקור שהר הבית נקרא ביתי. הרי גבי שחוטי חוץ כתוב לפני ה', והשוחט בהר הבית חייב. וכך מוכח בכל סדר קדשים שאין לפני ה' אלא בעזרה [וע"ע ע"ז מ"ו:, טורי אבן ראש השנה כ"ז, שו"ת אמרי כהן סי' מ"ח].

וניתן להוכיח שגם הר הבית נקרא בית ה'. דהנה, באחרונים ביארו על המשנה ביכורים [ב ט] 'מלמד דאינו חייב באחריות עד שיביאם להר הבית שנאמר ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך'. ולכאורה הר הבית הוא מחנה לויה, ולמה נקרא זה בית ה' אלקיך? ומסבירים על פי הקדמת הרמב"ם בפירוש המשניות על קדשים שכתב אין מקריבין שום קרבן מהם אלא במקדש וכו' והואיל והודיענו רחמנא בתורה שהמקום הרמוז אליו הוא הר המוריה אין רשות להקריב בכל הארץ זולתי בירושלים ובמקום הרמוז בהר המוריה בלבד מכל ירושלים ע"כ. והנה הרמב"ם בפרק ח' מהלכות בית הבחירה הלכה י' כתב  "בית דין שרצו להוסיף על ירושלים או להוסיף על העזרה מוסיפין ויש להם למשוך העזרה עד מקום שירצו מהר הבית ולמשוך חומת ירושלים עד מקום שירצו ע"כ. ולכאורה תמוה דברי הרמב"ם למה לא ימשכו בית דין העזרה רק אלא עד הר הבית ולא יותר כמו ירושלים אבל לפי דבריו בהקדמת המשניות לקדשים מבואר כי מקום אשר יבחר הוא הר המוריה ואין מקריבין שום קרבן חוץ מהר המוריה והר המוריה היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה כמבואר במדות ורמב"ם [פרק ה' מבית הבחירה]. אם כן, אי אפשר להוסיף יותר מהר הבית לפי שהוא הר המוריה ואין מקריבין שום קרבן חוץ מהר המוריה ולא עושים קידוש חוץ ממקום זה דאינו בכלל מקום אשר יבחר [ועיין באור שמח הל' בית הבחירה מקור לדברי הרמב"ם והוא מסביר כן]. ובהר המוריה היו יכולים לקדש כל מקום בקדושת העזרה אבל לא מקום אחר.  ולפי זה מבורר שהר הבית נקרא בית ד' אף דלא נתקדש בקדושת המקדש עוד דהקידוש בעינן רק לענין הקרבת קרבנות אבל לענין ביכורים שיהא קרינן ביה 'תביא בית ד' אלקיך' אין צריך קידוש יותר כיון דכל הר הבית בכלל המקום אשר יבחר ה' קרינן ביה בית ה' אלקיך.

ובס' זהב מרדכי [לג"ר מרדכי אוליפנט זצ"ל ח"א עמ' שכ"ב] כתב שלכל הדינים שצריכים חפצא של בית המקדש בודאי אין הר הבית בכלל מקדש ורק כשצריך 'המקום אשר יבחר ה'' הר הבית בכלל. והביאור עפ"י מש"כ הגרי"ז דבחירת מקום המקדש והקדושה הם שני דברים נפרדים, ואפי' למ"ד בטלה קדושת ירושלים והמקדש, מ"מ לא בטלה בחירת ירושלים והמקדש, ולכן אסור להקריב בבמה גם לאחר ביטול קדושת ירושלים, דאיסור הבמות תלוי בבחירת המקום ולא בקדושה, כדמשמע מהרמב"ם [הל' בית הבחירה ג' א'] וכך נאמר במכילתא פ' בא דמשום הדין בחירה נאסרו הבמות [ועי' בקובץ אור המזרח טבת תש"ל במאמרו של הג"ר יהודה גרשוני מש"כ בזה וע"ע במקדש דוד קדשים סי' א', ס' בית חיינו עמ' י"ג רינת יצחק על שיר השירים עמ' י"ז]. ולסיכום, הוכחנו שגם הר הבית נקרא בית ה', ומיושבים היטב דברי הגר"א זצוק"ל שהמילים 'החרבתי את ביתי' בגמרא [ברכות ג.] מתייחסות לכותל המערבי של הר הבית שנקרא אף הוא בית ה'.

"מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב" [ז, ב] – חגיגה [ג], כמה נאים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. בת נדיב - בתו של אברהם שנקרא נדיב. לכאורה הנושא כאן הוא מצות עליה לרגל, וא"כ קשה מה הדגש על ה'נעלים'. הרי ברור לכל מבין שהנידון כאן הוא גוף מצות העליה ואין הנעלים חפצא דמצוה ואין שום הבדל אם אדם יעלה יחף או עם נעלים. וצריך תלמוד והעמקה.

ועמד בזה מרן זצ"ל בפחד יצחק [פסח מאמר נ'] והאריך באופן נפלא כדרכו בקודש, והסביר עפ"י המדרש שבזכות אמירת אברהם אבינו למלך סדום "אם מחוט ועד שרוך נעל" זכה לנעל של עולי רגלים. ועומק הביאור הוא, שאור האהבה זקוק תמיד לכלי של יראה. אברהם אבינו במהותו היה נדיב ואוהב ונותן, אבל נזהר שהאהבה לא תפרוץ גבולותיה והגביל אותה במידת היראה. המציאות הלא הייתה שדאג אברהם אבינו מחטא הריגת נפשות במלחמה זו [עי' מדרש רבה מ"ד ד'] אלא שהיה זה משום הצלת לוט. ובכל כי האי גוונא מוכרחת העבודה לעבור דרך סילוק הנגיעה, כי הכלל הוא בכל עבירה לשמה, שאסור להפיק ממנו שום תועלת אישית ורווח צדדי [כדילפינן מיעל שעברה עבירה לשמה עם סיסרא ותמהה הגמ' "והא מתהניא מעבירה' משמע שלא הייתה לה רשות לעבור עבירה לשמה אם נהנתה] והיינו סירובו של אברהם לקבל הנאת שלל. ומפני כך מיוחד סירובו של אברהם אבינו למידת האהבה שלו. העבירה לשמה של הריגת נפשות לצורך הנדיבות של הצלת לוט נשארה נקי וטהור מכל נגיעה אישית. בתוך ההמשכה-של-אהבה פעמה הפרשה-של-יראה. ובאות ה' כתב "במתניתין תנן 'לא יכנס אדם באבק של רגליו להר הבית' ומשום מורא מקדש נגעו בה'.  באופן שאותה נדיבות הלב של עליה לרגל המלאה אהבה וחשק של 'מתי אבוא ואראה פני אלקים' כשהיא נועלת את פעמיה במנעל השומר על הרגל מאבק הדרכים בכדי שלא לעבור על מורא מקדש, הרי נעל זו נעשית נרתק של יראה לשמש האהבה. והיינו דאותה נעל של שלל המלחמה שנדר אברהם אבינו הנאה ממנה היא שזיכתה את בניו בנעל של עולי רגלים כי על כן שתי נעלים הללו הן עדים לסגולת הנפש להדליק שלהבת האהבה במנורה של יראה, עכ"ד ודפח"ח.

ואם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, לא ביאר מרן זצ"ל מה ה"יופי" שבנעלים אלו, שעליהם נאמר 'מה "יפו" פעמיך'. ולשם הבנת הענין, קודם נגדיר המושג-הידוע-אבל-לא-מוגדר 'יופי'. אומרים "זה יפה" אבל מה עושה דבר ל'יפה"? וז"ל הגה"ק הרש"ז מליאדי זי"ע בסידור שער התפילין [י"ג ד'] לפי שכל בחינת יופי והידור אינו אלא כשיש התכללות משני דברים הפכיים כמו העירוב מגוונין הרבה או עירוב הקולות משני הפכים יחד כמו השמחה והמרירות כו' עכ"ל. וכבר מצאנו כן לקדוש ה' הרמ"ק זי"ע [אור נערב ו', ג'] וז"ל צריך שידע עוד כי מפעולות התפארת הפאר וההדר ושמה יעיד על זה והטעם כי ההדר והיופי הוא מורכב מהלובן והאודם כאמרו דודי צח ואדום וכן כל הענינים שיורכבו מהאודם והלובן והאש והמים והחמימות והלחות והדין והחסד הם בסוד מידה זו עכ"ל. ובדברי מרן זצ"ל [פחד יצחק חנוכה ז,ד] "ענינו של כל יופי הוא בסוד הקצב בין תנועות מתחלפות או בסוד ההתאמה בין יסודות מתחלפים עד שהקצב וההתאמה הופכים את החילוף עצמו להיות חלק מן שלימות אחת. יפיה של המנגינה הוא בקצב תנועות הקול המתחלפות מן העוז אל הרוך וכדומה. יפיה של התמונה הוא בהתאמה השולטת בין היסודות השונים של חלקיה, עד שדוקא השינוי בהם נעשה גורמה של אחדות התמונה".

ומעתה כמה מדויק התיאור 'יופי' לפעמיך בנעלים של עולי הרגל בנות-נדיב. הרי התבאר לנו שהרגל בתוך הנעל מבטאת את אור האהבה המוגדר ומוגבל בתוך כלי של יראה. כאשר הניגודים משלימים אחד את השני, והיראה והאהבה מתמזגות לכלל יחידה אחת, אין זה אלא ביטוי עליון למושג היופי. מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב.    

 אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו [ח' ז']. במד"ר שה"ש פרשה ח אי': ר' יוחנן הוה מטייל וסליק מטבריה לציפורין והוה ר' חייא בר אבא סמך לי', מטון חד בית חקלא אמר ר' יוחנן הדין בית חקלא הות לדידי וזבינתי' בגין מלעי באורייתא, מטין חד בית כרם ואמר ר' יוחנן הדין בית כרם דידי הוה וזבינתי' בגין מלעי באורייתא. מטין חד בית זיתא ואמר כמו כן, שרי חייא בר אבא בכי וכו' א"ל מה את בכי, א"ל בכי אנא דלא שבקת לסיבותך כלום, א"ל חייא בני, ונקלה זו בעיניך מה שעשיתי שמכרתי דבר שניתן לששת ימים שנאמר כי ששת ימים עשה ה' וכו' אבל התורה ניתנה לארבעים יום. כד דמך רבי יוחנן קראו עליו אם יתן איש כל הון ביתו באהבה שאהב ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו לו". ולמדים אנו שר' יוחנן מכר את כל אשר לו ולא השאיר לעצמו כלום מכיון שהתורה הייתה כ"כ יקרה בעיניו. הסביר בס' ברכת מרדכי שביאור המדרש הוא שר' יוחנן הסביר לתלמידו שהוא לא הקריב כדי ללמוד תורה אלא היה כאן חשבון של כדאיות, של משא ומתן. לימוד התורה הוא הרבה יותר שווה מנכסים גשמיים עכ"ד עיי"ש. חושבני שאפשר ליישם מוסר השכל זה בכמה תחומי חיים. אוי לו למי שמרגיש שהוא מקריב עבור בת-זוגו או ילדיו או חבריו. ההרגשה הנכונה היא שתמיד כדאי יותר לעזור ולהיטיב לזולת יותר מאשר לשקוע ברצונותיו האגואיסטיים, ודוק היטב כי הנושא רחב ועמוק.

כתפוח בעצי היער וכו' [ב' ב'] – דורשת הגמרא במס' שבת [פ"ח] למה נמשלו ישראל לתפוח, לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע ע"כ. נתבונן במשל ובנמשל. אם הפרי קודם לעליו במשל הוא נעשה קודם לנשמע בנמשל, סימן שה"נעשה" הוא הפרי וה"נשמע" הוא העלה. אפשר היה להעלות על דעתנו שהעיקר הוא השמיעה וההבנה. כדי להוציא מתפיסה מוטעית זו, אומרת הגמרא שנמשלנו לתפוח שהפרי - דהיינו המעשה, קודם לנשמע, וזה תפארתנו. העלה – ה"נשמע", משמש כשומר לפרי בלבד אבל העיקר הוא הפרי. ממילא ה"נשמע" שלאחר מכן אין מטרתו להביא לעשייה אלא לשמר, לייצב ולרומם את העשייה. היו משלומי אמוני ישראל שטענו שהמעשים הם "סימבוליים" [סמלים] ואין ערך למעשה בעצמותו אלא בתור רמז וסמל למשהו עילאי ורוחני יותר. מדברי גמרא אלו רואים שהמעשה, כמו הפרי, הוא בעל ערך עצמאי [בלי לשלול את התוכן הרוחני-מופשט שיש בכל מצוה ומצוה]. [עפ"י ספה"ק]

כתפוח בעצי היער וכו' [ב,ב] - הקשו התוספות על דרשת הגמרא, שהפשט בפסוק הוא שהקב"ה נמשל לתפוח ולא בני ישראל, שהרי נאמר שם "כן דודי [הקב"ה] בין הבנים"? והנה במדרש כתוב, כתפוח בעצי היער - אמר ר' הונא ורבי אחא בשם רבי יוסי בן זמרא, מה התפוח הזה הכל בורחין ממנו בשעת השרב. ולמה כן, לפי שאין לו צל לישב בצלו, כך ברחו אומות העולם בשבת בצל הקב"ה ביום מתן תורה. יכול אף ישראל כן? ת"ל בצלו חמדתי וישבתי, חמדתי אותו וישבתי, אני הוא שחמדתי אותו ולא האומות.

בילק"ש רות ב' אי' "ישלם ה' פעלך אשר באת לחסות תחת כנפיו". אמר רב אבין, כנפים לארץ וכו' כנפים לשחר וכו' כנפים לשמש וכו' כנפים לכרובים וכו' כנפים לחיות וכו' כנפים לשרפים וכו' אמר רב אבין גדול כחן של גומלי חסדים שאין חסין לא בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר ולא בצל כנפי השמש ולא בצל כנפי הכרובים ולא בצל כנפי החיות ולא בצל כנפי השרפים אלא בצלו של הקב"ה. הדא הוא דכתיב מה יקר חסדך אלקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון ע"כ. יש להבין, מדוע גדול כולי האי כחן של גומלי חסדים שאינם חסים כי אם בצלו של הקב"ה? ויש לבאר עפ"י הגמ' עבודה זרה [י"ז:] שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה, ומשמע שכל העוסק גם בגמילות חסד דומה כמי שיש לו אלוה. בסוטה [י"ד] אי' אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים וכו' אף אתה הלבש ערומים הקב"ה ביקר חולים וכו' אף אתה בקר חולים, הקב"ה ניחם אבלים וכו' אף אתה נחם אבלים, הקב"ה קבר מתים וכו' אף אתה קבור מתים. וביאר המהר"ל [פי"ח מנתיב העבודה] וז"ל כל הדברים הם מצד המקבל כי המשפט הוא מגיע מצד המקבל שיש עליו משפט ואף הרחמים מצד המקבל כאשר מרחם על אחד חוץ מן החסד כי החסד הוא מצד עצמו שהוא יתברך משפיע הטוב והחסד מצד עצמו ואין עושה זה מצד המקבל רק מצד עצמו שהוא טוב ודבר שהוא מצד עצמו של הקב"ה כמו שהוא יתברך מצד עצמו בלתי תכלית וכן החסד שהוא עושה הוא לעולם בלתי קץ ובלתי תכלית רק שהוא לעולם ולא כן המשפט והרחמים כיון שהם מצד המקבל כי המקבל גורם שהמשפט בא עליו וכן הרחמים ג"כ מצר המקבל וכמו שהמקבל הוא בעל תכלית כן המשפט והרחמים יש לו תכלית וזה שאמר הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו ר"ל שיש לשבח הקב"ה כי הוא טוב, לכך כי לעולם חסדו כמו שהוא ית' אין קץ וסוף אליו כך חסדי הש"י אין קץ וסוף אליו אבל שאר דברים שהוא מצד המקבל יש להם קץ ותכלית עכ"ד. נמצינו למדים, כי המדה היחידה בין מדותיו של הקב"ה אשר כל כולה מצדו יתברך ולא מצד המקבל ממנו, גמילות חסדים היא, שההתעוררות לה מתחלה ועד סוף אינה אלא מני' ובי' יתברך. לא כן מדת הדין ומדת רחמים שמתעורר להן רק מצד מעשה הנדון וחסרונו של הצריך לרחמים דאילו לא עשה הנידון מה שעשה אינו מן הצורך לדונו ואם אין נצרך עני ודל לא היה צורך ברחמים. "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" בזכות אברהם [בהבראם אותיות באברהם] נברא העולם, וכך כתב המהר"ל [בפרק א' מנתיב גמילות חסדים] למה בשביל אברהם נברא העולם יותר אבל דבר זה מפני כי הוא יתברך הטוב בעצמו ולכך מדת החסד שהוא הטוב קרוב אליו יותר מכל וכאשר נברא העולם הי' נברא בשביל דבר שהוא ראשון וקרוב אליו ושאר דברים נבראים בשבילו ולכך הכל נברא בשביל אברהם שהי' מדתו החסד והוא ראשון אל הכל ע"כ. לפי דברי המהר"ל מתבהרת משמעות דברי הגמרא [ע"ז י"ז:] שמי שגומל חסד דומה כמי שיש לו אלוה, כי אין דבר יותר קרוב אליו מאשר מדת החסד. ומובנים על נכון גם דברי הגמרא [סוטה י"ד] שמקיימים אחרי 'ה' אלקיכם תלכו' ע"י גמילות חסד בדייקא.

ומיושבת שפיר גם קושיית התוס', איך לומדים מהפסוק "כתפוח בעצי היער" שכלל ישראל נמשלו לתפוח שפריו קודם לעליו, כאשר אמרו נעשה ונשמע. והקשה תוס' שהפשט בפסוק הוא שהקב"ה נמשל לתפוח ולא עם ישראל. אבל לפי המדרש שהבאנו לעיל שבמתן תורה ישבנו בצלו של עץ התפוח של הקב"ה הדברים נפלאים. שהרי ע"י ישיבה בצלו של עץ התפוח של הקב"ה [מה יקר חסדך אלקים בצל כנפיך יחסיון] קולטים גם אנו מתכונותיו הקדושות וזוכים להדמות לו עד שאפשר לומר גם עלינו שנמשלנו לעץ תפוח [עפ"י הס' היקר אשר לשלמה לג"ר זאב הוברמן שליט"א עיון כ"א עיי"ש באריכות].  

שבת שלום!

יום שלישי, 26 במרץ 2013


אורות הגבעה                                                                                                               פניני פסח מפי ספרים ומפי סופרים                                                                                                                                                                      
 
לזכות מו"ר ועט"ר הגה"צ כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א
ב

הגדה של פסח אנחנו קוראים את שאלת הבן הרשע "מה העבודה הזאת לכם" [שמות י"ב כ"ו]. התורה באמת לא אומרת שזו שאלת הבן הרשע אבל זאת לומדים מההגדה. והנה בסוף אותה פרשה התורה מספרת "ויקד העם וישתחוו" ומפרש רש"י – על בשורת הבנים. והתמיהה זועקת עד לשמים ודורשת יישוב – איזה בשורה טובה יש כאן? והרי זו שאלת הבן הרשע כמו שאמרנו, ואין הבשורה 'טובה' כאשר היא מבשרת על לידת בן רשע. [בהגדת "כמוצא שלל רב" מביא כמה יישובים לתמיהה זו, עיי"ש וינעם לך – ואנחנו לדרכנו נלך.]


והנה כדי ליישב תמיהה זו צריכים לחזור לתחילת העקידה. ה' בא אל אברהם ואומר לו "קח נא את בנך" ואברהם עונה "אבל יש לי שני בנים" ה' ממשיך "יחידך", אומר אברהם "זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו", אומר ה' "אשר אהבת" עונה אברהם "את שניהם אני אוהב" [ע"פ רש"י כ"ב ב']. את שניהם אני אוהב – גם יצחק וגם ישמעאל! ישמעאל כזכור איננו מן הצדיקים הגדולים אלא להיפך. הוא גורש מבית אברהם ושרה באישור ה' עקב התנהגות מרושעת של שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה [רש"י כ"א ט']. ובכל זאת – "את שניהם אני אוהב". גם את הבן הרשע. [מו"ר כ"ק מרן האדמו"ר מטאלנא העיר במלוה מלכה בשנת תשס"ה לדברי רש"י אלו ועל ההשלכות המעשיות הנובעות ממנו.] מה מקורו ומה שורשו של יחס זה לבן הרשע?


"מה הוא אף אתה". עובדה. גם ה' אוהב את הבנים הרשעים. דתניא [קידושין ל"ו.] "בנים אתם לה' אלוקיכם" בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויין בנים, בזמן שאין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרויין בנים, דברי ר' יהודה. ר' מאיר אומר אומר בין כך ובין כך אתם קרויין בנים שנאמר "בנים סכלים המה" וכו' וכי תימא וכו' כי פלחי לעכו"ם לא מיקרי בנים ת"ש ... "בנים משחיתים" וכי תימא בנים משחיתים הוא דמקרו, בנים מעליא לא מקרו ת"ש "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני א-ל חי" ע"כ. [עי' ברש"י, ובמהרי"ט כתב שגם בלי תשובה נחשבים בנים מעולים, 'בני א-ל חי'].

 

והרשב"א [בתשובה רמ"ב] חידש "דאע"ג דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, הכא רבי מאיר קרא קא דייקי [והלכה כמותו שנקראים בנים מעליא אפילו כשחוטאים]".

 

הרי לנו מדתו של הבורא עולם שאוהב אותנו למרות סטיות משמעותיות מדרך התורה. וכך נהג אברהם אבינו כלפי ישמעאל, אהבה למרות הכל, עד כדי כך שכאשר ה' אמר לו לקחת "את בנך ....אשר אהבת", הוא לא ידע אם כוונת ה' ליצחק או לישמעאל.


ומעתה, יאירו לנו באור יקרות דברי רש"י על הפסוק "ויקד העם וישתחוו" – על בשורת הבנים. ותמהנו, איזה בשורה טובה יש על לידת בנים רשעים? התשובה היא שגם את אותם בנים אנחנו אוהבים, מייקרים ומעריכים. ועל זה אמר הקב"ה לאברהם אבינו 'אהבת צדק ותשנא רשע' אהבת להצדיק את בריותי ותשנא להרשיען ולכן משחך אלהים שמן ששון מחבריך ע"כ [תהילים מ"ה ובראשית רבה מט עיי"ש ודוק!], והיינו ממש כאב המון גויים שאף על גב שאין הבן הולך במישרים מ"מ שוחר שלומו וטובו [העמק דבר בהקדמה לס' בראשית]. ויש להוסיף שיש לנו אמון בבנים האלו שסופם לחזור לדרך הישרה, ולא ידח ממנו נדח.

 

כמה סיפורים על הצדיק 'ר' אהרן קדוש השם', האדמו"ר מבעלז זי"ע:

 

סיפר הגאון ר' יצחק שלמה אונגר [גאב"ד חוג חת"ס בני ברק ]: בשנת תש"ג הגיע אבי הק' זי"ע לעיר פעסט, ותיכף כשעומדות היו רגליו בשערי העיר, שם פניו למעון קדשו של צדיק לקבולי אפי מלכא מרן הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע לקבל שלום. מרן ז"ל התעניין בהויותיהם ואורח חייהם של יהודי הקהילה בקאפאוואר וביקש לדעת על מצבה הרוחני והיאך היא בנויה בתקנותיה ובסדריה. אבי הק' השיב בחריפות שהלמה אותו, כי חלק גדול מיהודי קאפאוואר פושעים ועוכרי ישראל המה. מרן ז"ל הזדעזע מן הדברים ואמר "חס ושלום חס ושלום. אידן צדיקים, אידן תמימים, אידן ישרים", ותיכף נטל את ידיו. כן איתא בתשובות הרדב"ז ח"ו סימן ב' אלפים רצ"ד, וז"ל "צדיק הדור אינו יכול לסבול שמדברים סרה על בני ישראל ותפקידו להפך בזכותם ללמד עליהם סנגוריא" [רשומים בשמך ב"ב תשס"ז ע' רמ"א].

 

בין חסידי בעלז המובהקים שהיו מקורבים לרבינו והתפללו אצלו בימות החול היה החסיד הבעלזאי המפורסם ר' בעריש אורטנר שגדול היה חלקו בהצלת הרה"ק מבעלז מגיא ההריגה בשנות השואה והזעם. וכך סיפר: בעת שהתאחדו המפלגות הדתיות (אגודת ישראל פועלי אגודת ישראל המזרחי והפועל המזרחי) לחזית דתית אחת, אמר ר' בעריש לרבו שהתאחדו פה יהודים וגויים יחד. הרבי מבעלז נזדעזע לשמע הדברים, הורה לו ליטול את ידיו שלוש פעמים ואח"כ לומר 'שיהודים עם יהודים התאחדו'. מספר פעמים הורה לו הרבי ליטול את ידיו ולומר את הדברים כשלבסוף חזר והזהירו לא לומר שוב את דבריו הקודמים.

 

סיפור נוסף: מעשה שהיה עוד בבעלז, בא אליו אחד מחסידיו והעיד על ספר יהודי שסגר את המספרה לאחר כניסת השבת. הרבי מבעלז קרא לספר ושאלו מדוע עשה זאת. והיהודי התנצל, ואז אמר לו הרבי מבעלז, אתה שהחזקת את המספרה פתוחה בשבת תביא רוטל נרות לבית המדרש. ואתה, פנה ליהודי שסיפר לו את המעשה, שראית וסיפרת לי זאת תביא שני רוטל נרות לבית המדרש. ואני הרב, שבעירי אירע דבר כזה אביא חמישה רוטל נרות לבית המדרש [אביר המלכות עמ' תיד, הסיפרים הובאו גם בס' בקדושתו של אהרן].

 

"כלך יפה רעיתי ומום אין בך" [שיר השירים ד' ו']. יש לנו לפעמים ביקורת על יהודים והביקורת יכולה להיות מוצדקת. העיקר הוא לא לשכוח שבעצמיותו, במקום הכי עמוק שבו,  בעמקי נשמתו, כל יהודי הוא טהור וקדוש.


כולך יפה רעיתי ומום אין בך!

---------------------

היום אתם יוצאים בחודש האביב [י"ג ד']- רש"י [בעקבות חז"ל] שואל "וכי לא היינו יודעין באיזה חודש יצאו אלא כך אמר להם ראו חסד שגמלכם שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת, לא חמה ולא צינה ולא גשמים. וכן הוא אומר [תהלים סח ז] 'מוציא אסירים בכושרות', בחודש שהוא כשר לצאת." ועדיין לא מיושבת דעתנו. מה החשיבות ביציאה בחודש שהוא כשר לצאת בו? העיקר שיצאו. מי שמשתחרר ממחנה ריכוז לא מתעניין בדיוק בעונה ובמזג האויר באותו יום אלא מתמקד בישועה הגדולה שסוף סוף השתחרר.

כמה כיוונים מהספרים הקדושים: יש רחמים ויש חסד. רחמים מתעוררים ע"י גירוי חיצוני שמלבה מניע ומפעיל את הפנימיות.  אדם הנתקל במצב מצוקה קשה המעורר את הרגשיו, מתעוררת בקרבו תכונת ההטבה שהטביע בו הבורא ית' בתולדתו ודורשת פורקן. ולכשתסלק את הצרה מנגד עיניו, כבו פסו רחמיו וממילא נעשית גם ידו קמוצה. יותר מזה, גם בעל הלב הרחום ביותר אם ייתקל יום יום שעה שעה בצרת מצוקה, יתרגל למצב ואין רחמיו מתעוררים עוד.

חלוקה הימנה ביסודה מידת החסד. חסד אינו זקוק לגרוי והתעוררות חיצוניים. חסד הינו תכונת נפש של אדם המבקש להשרות להפריש ולהעניק מדיליה ללא התנאה וללא תלות בהתססה של גורם שמבחוץ. זוהי תנועת נפש פנימית מקורית הפורצת מגרעין הלב אל הסביבה הנזקקת ומבקשת להשלימה. תנועת מידת החסד הינה איפוא הפוכה בכיוונה לתכונת הרחמנות. הרחמן מאפשר לסביבה הלחוצה לפלוש אל חדרי הלב ולהניעו ובעצם להכריחו לתת. היפוכו של דבר בבעל חסד. ביקוש ההתחסדות הינה אצלו תכונת יסוד, תכונה שאינה מותנית ולא תלויה בסובב והנזקק אינו אלא מקום תחולתה ויישומה של מידת הנפש החבויה.

"עולם חסד יבנה" – השם ברא את העולם מתוך חסד ורצון להיטיב לפני שהיה שייך בכלל רחמים כי לא היה על מי לרחם. לא היה קיים שום מניע חיצוני ללבות את רגש הרחמנות. לא היתה הבריאה אלא מעשה של חסד נקי. גאולת מצרים יכלה לנבוע מתוך רחמים. עם ישראל היתה במצוקה אדירה ורחמים פשוטים היו יכולים לעורר את ה' לגאלם. כדי להוציא מתפיסה זו, ה' הקפיד להוציא אותנו בזמן של מזג אויר נח ונעים כדי לאלפנו בינה שהכל נובע מתוך חסד. עפ"י מדת הרחמים היציאה בחורף גם היתה משביעה רצון אבל מדת החסד דרשה יציאה בחודש הכי כשר ובמצב הכי נעים. וכך הגאולה עצמה נבעה מרצון אלקי טהור להיטיב עמנו, ודוק [עפ"י 'הגדה של פסח אסופות מערכות'].

 וכיוון אחר – יש עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ויש עשרת הדברות. אומר החידושי הרי"ם שפנימיות עשרת המאמרות הן עשרת הדברות. כלומר, הפנימיות של העולם הגשמי-מטיריאלסטי היא המימד הרוחני-אלקי. בעולם הטבע, חודש האביב הוא זמן של פריחה והתחדשות החיים. בדיוק אותו תהליך התרחש בעולם הרוחני ביצירת עם ישראל שצמחו ופרחו ונהיו לעם. הטבע שיקף את התהליך הרוחני-הפנימי שעבר על עם ישראל. כמה מתאים המשל של ה' שתיאר את עם ישראל לפני יציאתם ע"י הנביא יחזקאל "רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי". ומעתה ברכת האילנות הנאמרת בחודש ניסן מקבלת משמעות חדשה. כי האדם – ועם ישראל בפרט – עץ השדה...

והא לך לשון השפת אמת "היום אתם יוצאים בחודש האביב  - וזה בחינת יציאת מצרים להוציא הפרי מתוך הקליפה, וכן היה סדר הבריאה חשוכא והדר נהורא" [שקלים תרנ"ו]. ולתוספת הטעמה ותענוג נביא את דברי הג"ר לייבלה איגר בספרו תורת אמת [שמות] "וכמ"ש בלק"ת מהאר"י הקדוש על הפסוק "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" כי ראשי תיבות "א'ת ב'ני י'שראל ב'פרך" אותיות אביב, כדכתיב 'היום אתם יוצאים בחודש האביב', כי תיכף בתחילת שיעבודן מרומז הגאולה, כי לשון אביב מורה על צמיחת הישועה, כאשר אנו רואים בחודש האביב הוא זמן צמיחת הצמחים וכו' אכן עוד הם בהעלם למי שאינו יודע ומבין, אינו ניכר האוכל שבכח הצומח, כן באמת גם בתחילת שיעבודן הגאולה והישועה צפונה ונכונה אצלו יתברך, רק הוא בהעלם מעין כל למען יצרפו ויבחנו". [ויש כאן הקבלה נוספת בין פורים לפסח (הגמרא בפ"ק דמגילה רוצה למקם את פורים באדר שני כדי להסמיך שתי הגאולות, וה'משנכנס אדר מרבים בשמחה' כולל ניסן, לדעת רש"י): בשניהם הגאולה הוכנה מראש].

--------------------

"בחוזק יד הוציא ה' אתכם מזה ולא יאכל חמץ" [י"ג ג'] - על ענין המהירות העל טבעית שבגאולת ישראל ממצרים כבר עמד המהר"ל בספרו גבורות ה' [פרק ס'] וז"ל ועוד יש לפרש לפי פשוטו כי הגאולה להוציא אותם ממצרים היה בחוזק כמש"כ בכל מקום אצל יציאת מצרים חוזק הפעולה (שמות יג) כי בחוזק יד הוציאנו ממצרים, וכל דבר שהוא פועל בחוזק, פועל במהירות לפי חוזק פעולתו. ולפיכך כתיב 'זכור את היום אשר יצאתם ממצרים כי בחוזק יד הוציא ה' אתכם מזה ולא יאכל חמץ'. פירוש, כי החמץ שנעשה בעכוב זמן אין זה חוזק אבל החוזק מה שנעשה בלי זמן ומפני שהוציא אותם בחוזק לא יאכל חמץ.

חמץ הוא היפך של חוזק ומהירות, ההיפך של פעולה פתאומית חזקה שהרי עיסה שעוסקים בה אינה מחמיצה. אימתי היא מחמיצה? בזמן של אי פעולה. תהליך החימוץ עצמו הוא איטי ומתמשך, עם הזמן מתרבים גורמי החימוץ, נמצא שמשך הזמן הנמשך לאיטו הוא המחמיץ ומאידך מהירות פעולה והחפזון הם מונעי החימוץ ועל כן מפני שגאולת ישראל היתה בחוזק יד היינו בחפזון ובמהירות לכן לא יאכל חמץ. וכך ממשיך המהר"ל "ולפיכך צוה להם לאכול מצה בליל היציאה שיקנו ישראל מעלה זאת שיפדה ה' אותם בחוזק כמו שצוה להם לאכול פסח כדי שיפסח ה' עליהם ולאכול בחפזון שהיא מהירות גם כן והכל כדי להתדבק במדה שממנה החוזק להוציא אותם במהירות". החפזון הוא ההוכחה לכך שאין בגאולה זו משום התפתחות טבעית אלא התרחשות ניסית פתאומית שלמעלה מהזמן ומהמקום [עפ"י הגר"ח פרידלנדר].

ויש כאן דיוק נפלא – כתוב לא יאכל חמץ, כאשר ה"א" קמוצה. כלומר, אין הפסוק מצווה אותנו ישירות לא לאכול חמץ אלא אומרת שביום הזה חמץ לא יאכל. נראה להסביר, שהחמץ, כידוע לכל, מסמל את היצר הרע. מי שמתנגש חזיתית עם היצר הרע מסתכן והדרך להלחם בו היא בעקיפין. אדם העוסק בפעילות-חיובית-מתמדת בזריזות ו"חוזק" [דהיינו בזריזות ובניצול כל רגע, עפ"י המשמעות החדשה שלימדונו המהר"ל] לא ילכד לתוך רשת היצר, וממילא, לא יאכל [א' קמוצה] חמץ. ומכלל הן נשמע לאו....

--------------------

והיה כי יביאך ד' אל ארץ הכנעני, והחתי והאמורי והחוי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה [י"ב ה'] שבעת ימים תאכל וכו'. וצ"ע מה היה מקרא חסר אילו היה כתוב "והיה כי יביאך ה' אל ארץ כנען  ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה". למה הוסיף הפסוק שהיא ארץ הכנעני והחוי וכו', וכן לציין שה' נשבע לאבותיך לתת את הארץ. וכן ציון העובדה שהארץ היא 'ארץ זבת חלב ודבש' מתמיה, שהרי לא בשבח א"י אנחנו עוסקים כאן. וצע"ר לי. שוב העירוני ידי"נ הרב ר' זאב רייניץ שליט"א לדברי הנצי"ב ב'העמק דבר' על אתר, ועיי"ש שיישב את כל התמיהות בטוב טעם ודעת.

---------------------

שבעת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג לה' [י"ג ו']. ידועים דברי המהר"ל שהמספר שבע מורה על מחזוריות הטבע [שבעה ימים בשבוע, שבע שנים במחזור השמיטה וכו'] ואילו המספר שמונה מורה על העל-טבעי. א"כ נשאלת השאלה, מדוע פסח, שהוא כולו על-טבעי, אינו נחגג שמונה ימים? ונלע"ד לבאר עפ"י הרמב"ן המפורסמים בסוף פרשת בא  "ומן הניסים הגדולים והמפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים שאין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו הכל בגזירת עליון". נמצא שכל ההתרחשויות העל-טבעיות באות להשריש בקרבנו את הידיעה שכל הטבע הוא נס. שבעת ימי פסח דייקא, ולא שמונה. העל-טבעי, ה"שמונה", אמור להוריד אותנו לתוך עולם טבעי שגם הוא לא פחות נסי.   

והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים [י"ג ט'] -  יצאנו מהמיצרים של מצרים כדי להיטהר ולהתנקות מהחילוניות הטמאה והגסה שייצגה את העם המצרי. הקושי שביציאה בא לידי ביטוי בפסוק המלמד שנזקק ה' [כביכול] להפעיל 'יד חזקה'. אין זה דבר של מה בכך להשאיר את הרושם האדיר של היציאה לדורי דורות. על כן, התורה ייעדה את התפילין לשמר את החוויה הנפלאה. בהנחת תפילין על היד כנגד הלב אנחנו מכוונים כל רגשות הלב לבורא ובהנחת תפילין על ראש מכוונים כל מחשבתנו והרהורנו כלפי מעלה. רק כך נהיה בטוחים שתורת השם תישאר בפינו שביד חזקה הוציאנו ממצרים. כמו שאז היה צורך בחוזק מיוחד, כך גם עד ימינו חייבים להפעיל את הנשק החזק ביותר שיש לנו – תפילין. [עי' מד"ר שיר השירים ד' ו' וטרף זרוע אף קדקוד – בזכות תפילין של יד ושל ראש מנצחים במלחמה].

עוד בקשר של תפילין ליציאת מצרים - התפילין הן חותם של עבד. בגמ' ברכות ל' ב' אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזייה דהוה קא בדח טובא [ונראה כפורק עול - רש"י] אמר 'וגילו ברעדה' כתיב. אמר ליה, אנא תפילין מנחנא. רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא חזייה דהוה קא בדח טובא, אמר ליה בכל עצב יהיה מותר כתיב. אמר ליה, אנא תפילין מנחנא. ופירש רש"י ד"ה תפילין מנחנא והם עדות שממשלת קוני ומשרתו עלי. הרי תפילין מעידים על ממשלת הבורא. במצרים למדנו שיעור מאלף [וכואב...] כיצד נראה שיעבוד מוחלט ללא שיור. ה' הוציא אותנו ביד חזקה כדי שהשיעבוד יעבור אליו. בהנחת תפילין משעבדים לבורא כל החושים וכל הכחות השכליים ללא שיור.                                     פסח כשר ושמח!