יום רביעי, 26 באוקטובר 2016

ש"א פ"א

בגדר ספיקא דאורייתא לחומרא – ש"א פ"א


בשמעתתא א' פרק א' הביא הש"ש את מחלוקת הידועה בין הרשב"א לרמב"ם, הרשב"א סובר שספיקא דאורייתא לחומרא הוא מה"ת בעוד שהרמב"ם סובר שספיקא דאורייתא לחומרא הוא דין דרבנן, דמאורייתא מותר להקל בספיקות. וזה הרקע לדיון דלהלן.

והנה, יש לחקור בדעת הרמב"ם – אם כוונתו שבמצב של ספק עדיין קיים איסור ולא נשתנה החפצא אלא שהתורה לא הזהירה את האדם להזהר בספק זה, אבל אם לא נזהר וכלפי שמיא גליא שעבר, צריך כפרה. או דילמא הפשט הוא שלא קיימת חפצא דאיסורא כלל [מדאורייתא] ואם אכל את הבשר [למשל] וכלפי שמיא גליא שהיה איסור – אינו צריך שום כפרה, שמחמת הספק – הבשר כבר נחשב להיתר.


ומצאנו בזה מחלוקת האחרונים. הגאון ר' שמעון שקופ זצ"ל [בשער"י ש"א פרקים ב-ג וכ"כ הגאון ר' אלחנן וסרמן בקוב"ע נח-א ובקוב"ש ח"ב מ"ה-יד] כתב שמי שחס על נפשו יתרחק מספק איסור ואם אח"כ התברר שאכל איסור צריך כפרה. לעומתו כתב החת"ס בחידושיו ליומא [עד.] וז"ל "ואומר כאן דבר גדול מה שנ"ל בדעת הרמב"ם, דס"ל כל האמור בתורה הן לאיסור הן למצוה לא נאמר על ספק כי אם בודאי גמור, ולא נאסר על אדם לאכול לכתחילה ספק חלב אם לא איקבע איסורא דחלב, והוא הדין נמי שאין אדם יוצא ידי אכילת מצוה בספק אותו דבר אפילו מספיקא, כי בודאי לא יצא אפילו אם כלפי שמיא גליא שעשה המצוה כתיקונה, מ"מ כיון דלגביה הוא ספק לא יצא ידי חובתו בודאי וכו' ע"ש. וע"ע רשב"א [קידושין ס"ג:], בחוות דעת [יו"ד ס"ס ק"י], בקובץ שיעורים [סי' מה אות יח], ובדברי דוד [פסחים ט:].


נמצא שלדעת הגרש"ש האיסור עדיין קיים בעין אבל אין אדם מוזהר להתרחק ממנו ויכול לקחת סיכון ולאכול. אבל אם אכל והיה באמת אסור – צריך כפרה. והחת"ס לומד אחרת, שכל איסורי תורה נאמרו על הודאי ולא על הספק ואין כאן שמץ של איסור.


ולפי דבריהם אפשר גם להבין את גדר האיסור שחכמים הטילו על ספיקות דאורייתא. הגרש"ש יסביר שחכמים הזהירו אותנו להתרחק מן הספק כדי שלא ניתקל ח"ו באיסור דאורייתא, שנכון שהתורה נתנה לנו את הבחירה להסתכן ולאכול את ספק האיסור אבל חכמים שללו מאיתנו בחירה זו ואסרו את הספיקות.


ואילו החת"ס יסביר שגזרו על הספיקות כדי שלא יבוא לעבור על איסור ודאי במקרה אחר, עי' בזה בשער המלך [פי"ב מטו"מ הל"א].

לכשתימצי לומר, לפי הגרש"ש הקולא הוא על הגברא אבל אין שינוי בחפצא. וזה הפירוש "ספק דאורייתא לקולא" - המלה "קולא" מתייחסת לאדם, לו מותר להקל. למרות שיתכן שכלפי שמיא גליא שיפגע באיסור, לא צריך לחשוש לכך ומותר לסמוך על כך שיפגע בהיתר. כאשר הבנה זאת מופנמת פתאום יאיר אור חדש על כמה הלכות וכמו שביאר הגאון הגדול ר' דוב מאיר קרויזר [שיעורי דבר מלך עמ' יד]. מבואר באחרונים [פמ"ג סי' ק"י ועוד] שבאופן ששתי כתות עדים מכחישות זו את זו, הרמב"ם מודה דאזלינן לחומרא. אם הקולא היתה מתפרשת כשינוי בחפצא אין מובן להלכה זו, למה לא להקל? הרי יש לנו ספק ונלך לקולא! שונה היא ההסתכלות אם נבין שכל הסיבה שאפשר להקל היא שניתן לסמוך על כך שלא יפגע באיסור. אבל באופן שיש עדות גמורה של שני עדים שהמאכל אסור, א"א לסמוך על צד ההיתר. וכן יש הלכה שאם שתי הקולות סותרות אחת על השניה צריך ללכת לחומרא. גם כאן הבן שואל, למה לא להקל - הרי אם יש שינוי בחפצא אין סיכוי שיפגע באיסור?! מסקנה שונה לחלוטין תצא אם נתפוס שבמצב של ספק האיסור עדיין קיים אלא שניתן לסמוך על כך שלא יפגע באיסור. באופן ששני הספיקות סותרים ממה נפשך יפגע באיסור. [אני מקווה ברצות השם יתברך להאריך בזה במקום אחר[.

אמנם יש לעיין לפי המפורסם בשם החוות דעת שחידש בדעת הרמב"ם שמן התורה כל הספיקות מותרים לפי שלשון הפסוק בכל מקום משמע על הוודאי ולא על הספק. כשאמרה לא תאכל נבילה, משמעות הפסוק שחייב אדם להמנע מלאכול חתיכה שהיא בודאי נבילה, ולא התייחסה התורה לחתיכה שהיא ספק נבילה. וכתב שם שהרמב"ם הוציא יסוד זה מגמרא ערוכה במסכת סוטה [כ"ט.], דאמר התם, רב גידל רמי, כתיב והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, טמא ודאי הוא דלא יאכל הא ספק יאכל, וכתיב כל טהור יאכל בשר, טהור ודאי הוא דיאכל אבל ספק לא יאכל וכו'. ושם אין ייתור בפסוק לדרוש ממנו ודאי ולא ספק אלא את עצם משמעות הפסוק מפרשים על הודאי ולא על הספק. שומעים מכאן שכל לשון הפסוק נדרשת על הודאי ולא על הספק. לכן סובר הרמב"ם שגם בעלמא כשאמרה תורה "את זה לא תאכלו" כגון חזיר וחלב, אומרים חזיר ודאי וחלב ודאי לא תאכל אבל ספק יאכל, כמו שמפרשת הגמרא הא דטמא לא יאכל הא ספק יאכל, עכת"ד החוות דעת.
ולכאורה לפי דרכו היה נראה שחתיכה שאנו מסופקים עליה אם היא נבילה הרי היא היתר גמור מן התורה, אפילו כלפי שמיא גליא שהיא נבילה. שהרי חתיכה זו לא נכללה בלשון הפסוק מכיון שאנו מסופקים בה.
וב'שיעורי דבר המלך' האיר שאינו כן, אלא גם לפי דרכו של החוות דעת, היתר הספיקות אינו אלא בתורת ספק, ולעולם אם כלפי שמיא גליא שהיא נבילה נמצא שנכשל ואכל חפצא דאיסורא. וכן מוכח להדיא מדברי החוו"ד שם בהמשך, שהעיר מהא דאמרינן בקידושין מקהל יתירא, דממזר ספק יבא. ומדוע צריך יתור לזה, והלא בלא שום יתור עלינו לפרש את לשון הפסוק על הודאי ולא על הספק. ומתרץ שהפסוק נצרך כדי להתיר בתורת ודאי ולא בתורת ספק, ונפ"מ שמותר אפילו באופן דאיקבע איסורא, שנתערב במחבואה ממזר עם ולד כשר [שהוא מקרה של חתיכה אחת משתי חתיכות]. הרי מבואר להדיא בדבריו, שאפילו לשיטתו שלשון הפסוק משמעותו על הודאי ולא על הספק, אעפ"כ אם כלפי שמיא גליא שהיא נבילה הרי זו חפצא דאיסורא, וכל ההיתר אינו אלא מספק אולי כלפי שמיא גליא שאינה נבילה. ודוקא בממזר הוא שאומרים שספק מותר בתורת ודאי, לאור יתור הלשון בפסוק.
והדבר צריך באמת תלמוד, לפי החוות דעת ספק נבילה לעולם לא נאסרה ועליה לא התייחסה הפסוק, ועלינו לומר שאפילו אם כלפי שמיא גליא שהיא נבילה היא חתיכה דהיתרא ועי' מה שהסביר בדבר המלך שם לחלק בין האדם שמותר לאכול את החתיכה לעומת הנבילה שהיא דבר המתועב ועוד צ"ע.
ובכלל לא מובן כל יסוד הסברא – איך אפשר לומר שמותר להסתכן ולאכול מאכל שאולי כלפי שמיא גליא שהוא איסור, ולסמוך על כך שהוא היתר? וכבר העיר בזה הגרש"ש. ועיין בס' שערי שמעתתא שסלל דרך אחרת וכתב להוכיח שספק מותר מדין ודאי ואפילו אם כלפי שמיא גליא שיש לפנינו חתיכת האיסור הספק הופך אותה להיות חתיכת היתר. 


הש"ש הביא ראיה לשיטת הר"ן והרשב"א דהספיקות אסורין מן התורה מסוגיית הגמרא בבבא מציעא. שואלת הגמרא במה שנאמר שהספיקות נכנסים לדיר להתעשר, באילו ספיקות מדובר, אילימא בספק בכורות, וכגון בהמה שילדה ואין ידוע אם כבר ביכרה מקודם או לאו, אין לפרש כך, שהרי לענין מעשר בהמה נאמר יהיה קודש, ודרשו יהיה קודש, ולא שכבר קדוש, ומכאן שבכור פטור ממעשר בהמה כיון שהוא כבר קדוש בקדושת בכורה, ולפי שבכור ודאי פטור מן המעשר ממילא דגם ספק בכור פטור, דגבי מעשר בהמה יש דין מיוחד שאין מעשרין אלא בבהמה החייבת בודאי לא מספק, מדכתיב העשירי דמשמע עשירי ודאי ולא עשירי ספק.

ומסיקה הגמרא שמדובר בספק פדיון פטר חמור, דהיינו שהיה לו ספק פטר חמור ופדאו בשה שאינו צריך ליתן את השה לכהן דשמא החמור פטור והמוציא מחבירו עליו הראיה וקמ"ל מתניתין שאין על השה ההוא שום קדושה ונכנס עם שאר צאנו להתעשר עכ"ד הגמרא.

ומסיק  הש"ש שאם נאמר כדברי רמב"ם שספק דאורייתא מותר, א"כ ספק בכור גם מותר מן התורה בגיזה בעבודה והו"ל כחולין גמורים וא"כ שפיר יש לפרש הברייתא דהספיקות נכנסים לדיר להתעשר בספק בכור דהואיל והוא מותר בגיזה ועבודה ואין עליו שום קדושה לפיכך לא נפטר מטעם יהיה קודש ולא שכבר קדוש. וא"כ קשה לדברי הרמב"ם, למה דחתה הגמרא בב"מ שאין להעמיד את הברייתא בספק בכור.

ולכאורה אפשר היה לדחות, שאפילו לשיטת הרמב"ם, צודקת הגמרא במסקנתה שאין להעמיד את הברייתא בספק בכור שהרי אע"פ שמותר הוא בגיזה ועבודה, מ"מ מכלל ספק בכור לא יצא, וא"כ מתמעט מגזרת הכתוב דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק.
ויש להשיב על טענה זו, שהרי ודאי אין לפטור ספק בכור מטעם עשירי ודאי ולא עשירי ספק לדעת הרמב"ם, שהרי כל הטעם שבכור פטור מן המעשר אינו אלא משום דין קדושה שבה וכמו שדורשים "יהיה קודש" - ולא שכבר קדוש. אבל בספק בכור אע"פ שיש לנו ספק במציאות אם הוא בכור או לא, מ"מ לענין דין קדושה שבו אין לנו שום ספק שודאי עכשיו אין בו שום קדושה שהרי התורה התירתו לכתחילה בגיזה ועבודה, וא"כ פשיטא שמחושב במעשר בהמה כמו שאר בהמת חולין דעלמא ולא שייך בו הפטור דעשירי ודאי ולא עשירי ספק הואיל ולענין הקדושה שבו אין לנו בו שום ספק.
ועל כרחך מוכח מזה כדעת הר"ן והרשב"א שהספיקות אסורין מן התורה ומשום כך גם ספק בכור אסור בגיזה ועבודה מספק, וכיון שנוהג בו דין קדושת בכור מספק, א"כ גם לענין חיוב מעשר בהמה התלוי בקדושה הו"ל ספק, ושפיר נאמר בגמרא שספק בכור אינו נכנס לדיר להתעשר משום דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק עכת"ד הש"ש ביתר ביאור.
ונראה, שכל מה שכתב הש"ש הוא לפי תפיסתו שע"י הפסיקה לקולא מסתכלים על החפצא כאילו הוא מותר לגמרי. אבל אם נקבל את גישתו של השערי יושר נוכל לומר שהגם שספד"א מה"ת לקולא, מ"מ אם האמת שהוא בכור פטר רחם, בודאי נקרא שכבר קדוש אע"פ שלא אוסרים אותו בגיזה ועבודה, לפי שהחפצא הוא עכ"פ חפצא של קודש. ומה שהתורה לא חייבה להיזהר בספיקות, היינו שלא הזהירה תורה על גיזה ועבודה כל זמן שאינו יודע איסורו, מ"מ יש בה קדושה, שקדושתו לא פקעה בכדי משום חוסר ידיעה בקשר לאיסורו.
ובקה"י [בב"מ סי' ח' ובקונטרסי שיעורים עמ"ס קידושין עמ' 278] הביא ראיה לזה מדברי הר"ן ז"ל ספ"ק דקדושין במה שאומרים שהלכה היא בערלה של חו"ל שספיקו מותר. וכתב הר"ן ז"ל שאין מכאן ראי' שבכל איסורין שאין הלמ"ס ספיקו אסור מה"ת דאל"כ למ"ל הלכה מיוחדת להתיר ספק של ערלת חו"ל. שאפילו אם נאמר כשיטת הרמב"ם ז"ל דספד"א מה"ת לקולא, מ"מ זה שיודע שהוא איסור ודאי אסור ליתן למי שאינו יודע ועבר על לפני עור ואילו כאן בספק ערלה בחו"ל מותר לספוקי להדדי ע"ש. הרי מבואר שאע"פ שספד"א לקולא, מ"מ זה נקרא "מכשול" והנותן לו עבר על לפני עור לא תתן מכשול. והיינו לפי שאע"פ שלא הוזהר הגברא להזהר מספיקות, מ"מ החפצא נקרא חפצא דאיסורא והאוכלו חשיב שנכשל בדבר איסור.

והש"ש עקבי ונאמן לשיטתו, שבשמעתא א' פרק ד' כתב שהשאלה אם ספיקא דאורייתא הוא מן התורה לקולא היא מחלוקת רבא ואביי בחולין דף י'. בעי מיניה ר' אבא מרב הונא בא זאב ונטל בני מעיים מהו - פירוש שחט בהמה ולא בדק בני המעים שלה מסימני טרפות ובא זאב ונטל בני המעים בשיניו ואחר כן נמצאו כשהם נקובים מהו? מי חיישינן שמא במקום נקב ניקב, היינו אע"פ שבידוע שהנקבים נעשו ע"י הזאב, מ"מ שמא יש לנו לחוש שהמעיים כבר היו נקובים טרם שנלקחו ע"י הזאב והבהמה טריפה  ובאותם הנקבים שכבר היו נעץ בהם הזאב שיניו כשלקחם ומש"ה לא נמצאו בהם עוד נקבים אחרים. האם חוששים לכך או לא. אמר ליה אין חוששין שמא במקום נקב ניקב אלא תולין שהנקבים נעשו ע"י הזאב בלבד והבהמה כשרה.

והקשה ר' אבא לרב הונא מהא דתניא בתוספתא ראה צפור המנקר באבטיח ונמצא נקב במקום הניקור חוששין שמא במקום נקב ניקב, היינו מפני שאסור לאכול אבטיח נקוב מחמת סכנה דשמא ע"י נחש ניקב והטיל הנחש ארס בתוך הנקב, והלכך אע"פ שראינו הציפור מנקרת במקום הנקב ומסתברא שעל ידה ניקב האבטיח, מ"מ חוששין שמא כבר היה האבטיח נקוב קודם שניקרה בו ואסור לאוכלו משום סכנה וא"כ ה"ה נמי לענין זאב שנטל בני מעיים ניחוש שמא במקום נקב ניקב כי היכי דחיישינן גבי ציפור, וקשיא לרב הונא.  

ומתרץ רב הונא, מי קמדמית איסורא לסכנתא, סכנה שאני דחמירא סכנתא מאיסורא, והלכך אין לך להביא ראיה מדין גילוי שהוא חשש סכנה, לענין טריפות שהוא חשש איסור גרידא. ומקשה רבא לרב הונא, מאי שנא ספק סכנה לחומרא, ספק איסורא נמי לחומרא דלדעת רבא אין נפ"מ לדינא בין סכנתא לאיסורא ושפיר יש ללמוד מזה על זה, שכמו שבספק סכנתא אזלינן לחומרא ה"ה בספק איסור דאורייתא גם כן יש לנו לילך לחומרא.
והקשה אביי לרבא ולא שאני? וכי אין נפ"מ לדינא בין איסורא לסכנתא, "והא אילו ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור" - והלא ספק טומאה ברשות הרבים הו"ל ספיקא דאורייתא ואעפ"כ אזלינן לקולא ומטהרים מספק ואילו ספק מים מגולים אסורים משום חשש סכנה שמא הטיל נחש ארס בתוכם. הרי רואים שבסכנה מחמירין יותר מבאיסור וא"כ היטב אשר דיבר רב הונא שאין להביא ראיה מדין סכנה לדין איסור.

ודוחה רבא, דלעולם דין סכנה ודין איסור שווים הם דבשניהם מחמירין מספק אלא שם גבי ספק טומאה ברשות הרבים דמטהרינן מספק, "הלכתא גמירי לה מסוטה" - גזירת הכתוב הוא גבי טומאה דילפינן מסוטה שנסתרה שהתורה טמאתה מספק. "מה סוטה ברשות היחיד" - שהרי ברשות היחיד נסתרה ודוקא באופן זה טמאתה התורה מספק, "אף טומאה ברשות היחיד" - אף לענין ספק טומאה דוקא ברשות היחיד טמא מספק אבל ברשות הרבים טהור כיון שאינו דומה לסוטה.

ולכאורה יהיה קשה לרבא, מה פירוש התירוץ, התם הלכתא גמירי לה מסוטה, הרי מ"מ קשה שמשם נלמד לכל התורה כולה שמקילים בספק איסור כמו שמקילים בסוטה וא"כ הדרא קושיא דאביי לדוכתה. לכן מפרש רש"י וז"ל הלכתא גמירי לה מסוטה דברשות הרבים ספיקו טהור, וגזירת הכתוב הוא, דהא ברשות היחיד לחומרא אזלינן וכל ספק דאיסורא נמי בעי למיזל לחומרא שמא יעבור עכ"ל דהיינו שכוונת רבא דע"כ גזירת הכתוב הוא גבי טומאה ולא לומדים לענין שאר איסורי תורה שהרי בדין טומאה גופיה במקרה שהספק היה ברשות היחיד אזלינן לחומרא לטמא מספק וא"כ על כרחך הא דמטהרים ברשות הרבים הוא גזירת הכתוב גבי טומאה דוקא ואין ללמוד ממנו לשאר מקומות.
וכתב הש"ש שרבא סובר ספיקא דאורייתא מן התורה לחומרא ולכן מדמה איסור לסכנה, שכמו שבסכנה ספיקו להחמיר דאם יעבור ויכשל בסכנה אין לו מציל, כך גם באיסור חיישינן שמא יעבור ואין לו מציל. אבל אביי סובר שספק מותר מן התורה ומשום כך באיסור לא שייך לחשוש שמא יעבור שאפילו אם כלפי שמיא גליא שזה איסור אינו עובר בשום איסור כיון דספק מותר מן התורה אבל בסכנתא ספיקו להחמיר דאם יעבור במקום סכנה אין לו מציל. ועיי"ש שמוכיח דקייל"ן כאביי ומשום הכי פסק הרמב"ם להלכה דספק מותר מן התורה. מבואר מהש"ש דפשיטא ליה דמאן דאמר ספק מותר מן התורה הוא היתר גמור ואפילו כלפי שמיא גליא שזה אסור, מכל מקום לא עבר כלום.
אבל באחרונים מביאים ראיות נגדו: בקדושין דף נ"ז ע"ב אמר רבא דפשיטא לן דהמשולחת של טהרת המצורע מותרת לפי שלא אמרה תורה שלח לתקלה ע"ש. וכן אמרינן בחולין קט"ו לענין שלוח הקן ע"ש. ושם ודאי המוצא צפור או שאר עוף אין לו לחוש שמא משולחת היא דודאי אזלינן בתר רובא ויש לו היתר גמור לענין למעשה שיכול לאוכלו ומ"מ קרינן לה תקלה והיינו לפי שעצם החפצא הוא איסור והאוכלו נחשב שנתקל באכילת חפצא דאיסורא אע"פ שהגברא לא הי' אסור לאוכלו דשרי מדין רוב וממילא שפיר נקרא זה הספק בכור "שכבר קדוש" אם האמת הוא שהוא בכור.

ובשערי יושר כתב שקדושה אינה תלויה כלל בדין איסור ואף שמותר בגיזה ועבודה מטעם ספק, מ"מ קדושה שבו לא הופקעה עי"ז והוכיח כן מחולין קל"ב בבכור שנתערב במאה שכולן פטורין ממתנות אף דבטל ברוב ואין שום איסור בכור ע"ז יעו"ש.

ולכאורה מקושיית הרשב"א והמהרי"ט על הרמב"ם שסובר ספד"א לקולא, למה חייבים אשם תלוי, משמע שהם הבינו שלדעת הרמב"ם בספק אין איסור כלל [ועי' בשערי יושר שלפי דבריו מי שלבו נוקפו שמא עבור איסור יכול להביא קרבן עיי"ש]. אבל בס' מילאי שמעתתא דחה [עמ' תרי"ח] שאין מזה ראיה, שגם אם נאמר שכלפי שמיא יש כאן איסור אבל מכיון שבפועל מותר להכניס עצמו לאיסור אין חיוב קרבן [והם הוכיחו מזה שיש באמת איסור מן התורה להכניס עצמו לבית הספר ומכאן חויב הקרבן].  


בשו"ת רע"א סי' ו' הביא מלקוטי פר"ח סי' קפ"ד במי שמסופק אם בירך ברבת המזון, אם יכול להוציא לאחר שמחויב בודאי. ותלה הפר"ח שאלה זו בפלוגתת רמב"ם ושאר ראשונים הנ"ל דלרמב"ם דספק דאורייתא רק מדרבנן לחומרא, אינו יכול להוציאו דלא אתי דרבנן ומפיק דאורייתא אבל לפי הפוסקים האחרים שמן התורה לחומרא שפיר מוציאו. והרע"א השיג עליו דאף לפי הפוסקים האחרים שספק דאורייתא מן התורה לחומרא, מכל מקום אין חיובו רק מגדר ספק, ואם כן זה האחר המחוייב בודאי אינו יוצא בשמיעתו דעדיין נשאר הוא בספק חיוב דשמא המוציא כבר בירך ולא יצא בשמועתו ממנו. הרי להדיא דהפרי חדש סובר דספיקא דאורייתא לחומרא הוא בגדר ודאי ורע"א סובר דאינו אלא בגדר ספק.
וחזי הוית בשאגת ארי' [סי' ל"ז] שכתב לדבר פשוט דעוסק בספק מצוה אינו פטור ממצוה ודאית [ויש להסתפק בעוסק במצוה דרבנן אי פטור ממצוה דאורייתא ומספק אין ראיה די"ל דספק דאורייתא גרע מודאי דרבנן וצ"ע]. עיי"ש דמפרש הסוגיא דריש ערכין דקמל"ן דתפילין של יד ושל ראש אין מעכבין זה את זה ומשכחת לה דכהנים חייבין בשל ראש ולא פטירי משום עוסק במצוה כגון דמקרבי חטאת העוף על ספק לידה או זיבה ואי אפשר לו ללבוש תפילין של יד משום חציצה דלמא קרבן גמור הוא ומכל מקום בתפילין של ראש חייב בשעת הקרבת קרבן זה ומספק לחומרא שהרי משום חציצה ליכא בתפילין של ראש אלא דאין חייב להניח בקרבן ודאי משום עוסק במצוה אבל בהקרבת קרבן ספק אזלינן לחומרא דלמא לאו קרבן הוא ואין כאן משום עוסק במצוה וחייב בתפילין עיי"ש. וכתב בקונטרסי שיעורים שהשאגת ארי' אזיל בשיטת רע"א הנ"ל דספיקא דאורייתא חומרא הוא בגדר ספק מצוה ומשום הכי אינו פוטר ממצוה ודאית דאילו להפרי חדש דחייב בודאי מדין ספק ויכול להוציא את חברו המחוייב בודאי פשיטא דגם עוסק בספק מצוה מקרי ודאי עוסק במצוה ופטור גם ממצוה ודאית.
בשו"ת הר"ן סי' נ"א דן במי שהתקוטט עם אשתו ונדר ביום ששי בבוקר שלא יהיה בעיר בשבת, ובא ביום שישי לישאל על הנדר דקי"ל בנדרים דף צ' דאין נשאלין על הנדר עד שיחול ומאחר שלא חל הנדר עד יום השבת אין יכול לישאל עליו. והשיב הר"ן שנחלקו בזה הראשונים האם חייב לצאת מן העיר קודם השבת כדי שביום השבת לא יהא בעיר וא"כ ביום ו' חל הנדר או דאין חייב לצאת מן העיר אלא ביום השבת וא"כ עדיין לא חל הנדר. וז"ל הר"ן שם: לפיכך כיון שהדבר שקול ותלוי במחלוקתן של ראשונים אם הוא מחויב לצאת מן העיר קודם השבת ואי הכי מיקרי חל הנדר או אינו מחויב לצאת עד השבת ולפ"ז קודם השבת לא מיקרי חל הנדר אע"פ שהדבר ברור שמספק יש לו לצאת מן העיר קודם השבת כדקיימא לן דבשל תורה הלך אחר המחמיר אפ"ה איכא למימר דלא מצי חכם להפר, דנהי דמחמרינן עליה, דלמא קושטא דמילתא הוא דלא מיחייב ואין חכם מתיר אלא א"כ חל הנדר. ומסתברא דהא מילתא תליא במאי דאמרינן דספיקא דאורייתא לחומרא אי הוי מדאורייתא או מדרבנן שהרמב"ם ז"ל כתב דמאי דאמרינן דספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן בעלמא הוא שהחמירו בספיקא וכו' ולפי שיטה זו יש לדון בנדון שלפנינו שאע"פ שהוא מחוייב מספק לצאת מן העיר קודם השבת, אפילו הכי כיון דמדאורייתא לא מיחייב לא מיקרי חל הנדר אלא שכבר הקשו על דברי הרמב"ם ז"ל וכו' אבל בשאר איסורין הולכין בספיקן להחמיר מן התורה וכו' ועוד שאפילו הדבר ספק הדברים מוכיחים ונראין דכיון דמדאורייתא הוא דמחויב חל הנדר מיקרי לפיכך דעתי בנדון זה שיכול חכם להתיר נדר זה ערב שבת עם חשיכה עכ"ל וכתב בקונ' שיעורים שמוכח מהר"ן הנ"ל כשיטת הפרי חדש דספיקא דאורייתא לחומרא חשוב כודאי איסור ומשו"ה מקרי חל הנדר בודאי דאפילו אי כלפי שמיא גליא דבין השמשות יממא הוא ועדיין לא חל הנדר מכל מקום כיון דאצלינו הוא ספק וספק מן התורה לחומרא זהו מקרי חל הנדר מדין ודאי. ואילו לשיטת הרע"א איך אפשר לומר דמקרי ודאי חל הנדר כיון דאין האיסור אלא מדין ספק וצ"ע. ואולי י"ל דספק בין השמשות שאני משאר ספיקות וכמוש"ב במקו"א ואיכ"מ.
ובדברי יחזקאל [סי' ל"ז סק"ב] כתב דמדברי הר"ן שכתב דכיון דספיקא דאורייתא לחומרא שפיר נחשב כאילו חל הנדר, הרי מבואר דדין ספק דאורייתא לחומרא הוא דין ודאי מהלכות נדרים והטעם שצריך לצאת מן העיר הוא מחמת לתא דהלכות נדרים. דאם נימא דאין זה אלא איסור כללי של איסור ספיקות, נמצא דאין חיובו לצאת מחמת לתא דמוצא שפתיך תשמור וא"כ למה יחשב הדבר כחל הנדר וצ"ע. ועי' בס' חבצלת השרון פ' אמור.
הש"ש רצה להוכיח מדברי הר"ן, שלדעתו, הרמב"ם סובר שבבין השמשות נקרא שלא חל הנדר בתורת ודאי [מכיון שספד"א לקולא מה"ת] וא"א להתירו וא"כ הוא הדין שספק בכור לא נקרא קדוש כבר אלא הוא היתר גמור.

ובשערי יושר [ש"א פ"ב] כתב לדחות שבתשובת הר"ן אינו מבואר שלדעת הרמב"ם נחשב שלא חל הנדר בתורת ודאי אלא שלפי הרשב"א נחשב בודאי חל הנדר כיון שמטעם ספק נחשב כודאי איסור ונקרא חל הנדר ודאי ולפי הרמב"ם נחשב ספק חל הנדר ואינו יכול להתיר בודאי.
ובקה"י דחה ששם הדין שונה, שסובר הר"ן ז"ל שלענין חל הנדר צריכים שבפועל יהא כבר על הגברא חיוב נדר שרק כשכבר מוטל עליו דינים למעשה מחמת הנדר, אז אפשר להתיר דילפינן לה מלא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלים לו, כלומר עושין נדרו חולין ע"ש בסוף נדרים. וזהו כשהיתר החכם עושה עכשיו חולין למעשה על הגברא עיי"ש שהוכיח זאת מתוך תשובת הר"ן.
  

והנה, יש להסתפק ביסוד האיסור שאסרו חכמים את הספיקות של התורה, אם גדרי איסור דרבנן זה הם כגדרי כל איסורין דרבנן, או דילמא גדרי איסור זה הוא כגדרי איסורי דאורייתא, הואיל ומחמת ספק איסור דאורייתא הוא דגזרו חכמים איסור זה. בספר חדוותא דשמעעתא [עמ' ו'] כתב דלכאורה תלוי, אם נאמר דבמצב של ספק ליכא איסור תורה כלל [כהחתם סופר והש"ש] הואיל ולא נאמרו איסורי תורה על מצב של ספק, ורק דהוי זה תקנה ודין חדש של חכמים שעשו גדר וסייג אטו היכא שיעבור על האיסור במצב של ודאי איסור, א"כ נראה שגדרי איסור זה הוא כגדרי כל איסורין דרבנן, שהרי הוי זה דין איסור מחודש דרבנן. אכן אם נאמר שבאמת איסורים של תורה נאמרו אף במצב של ספק, ורק דמדאורייתא אין איסור להיכנס לספק, ובאו חכמים וגזרו שלא יכנס לספק שמא יפגע באיסור דאורייתא, א"כ הרי עולה שאין זה דין איסור מחודש של רבנן, אלא דרבנן הרחיקוהו מן הספק כדי שיתקיים הדין דאורייתא, ושפיר י"ל דגדרי ותנאי איסור זה הוא כגדרי דיני ואיסורי תורה ולא כגדרי ואיסורי דיני דרבנן.


והנה בפמ"ג [או"ח סי' יז א"א סק"ב] כתב, דאליבא דהרמב"ם דספק דאורייתא מה"ת לקולא ורק מדרבנן לחומרא, אזי אשה יכולה להוציא טומטום בברכת המזון, וביאר שם דזהו משום דרבנן מוציא דרבנן. ולכאורה צ"ע בזה, דהרי טומטום יתכן שהוא איש, ואם איש הוא הרי חייב מדאורייתא בברכת המזון, ולגבי אשה הרי מסתפקת הגמרא אם חייבת מדאורייתא או רק מדרבנן, וא"כ איך יכולה אשה להוציא טומטום, והרי אפשר שחייב הוא מדאורייתא, והיא [אולי] אינה חייבת אלא מדרבנן, ואין דרבנן מוציא דאורייתא, וע"כ ס"ל דאליבא דהרמב"ם אין המצב של ספק חיוב מדאורייתא כלל, וגם בספק עשה אזלינן מדאורייתא לקולא, ורק דרבנן חידשו חיוב מחודש במצב של ספק, ונמצא דכל עיקר חיובו של הטומטום בברהמ"ז אינו אלא מדרבנן גרידא, ושפיר יכול לצאת ידי חיובו ע"י אשה. וכן נראה להוכיח ממש"כ המנחת חינוך [מצוה י'] בספק אם אכל מצה ואח"כ אכל מצה בלא כונה, אם נאמר דספיקא דאורייתא לחומרא מן התורה א"כ לא יצא עדיין [דקי"ל שבמצות מה"ת צריך כונה], אבל אם הוא רק דרבנן ובדרבנן קי"ל דלא בעי כונה, יצא. רואים שגם המנ"ח תפס שהחיוב הוא בגדרי מצוות מדרבנן ולכן לא צריך כוונה, ע"כ מדברי ה'חדוותא דשמעתתא'.


העומד לנגד עיני הוא ומטריד את מנוחתי הוא דברי הרמב"ם [פ"ג מהל' מילה ה"ו]: "אנדרוגינוס אין מברכין על מילתו, מפני שאינו ודאי". ומבואר דאע"ג דספק דאורייתא לחומרא [עכ"פ מדרבנן] ומחוייבים למולו, אעפ"כ אין מברכין על קיום מצוה מספק. והשיג שם הראב"ד וכתב שמברכים משום שספק תורה מברכים. וכעין זה נחלקו בהל' סוכה [פ"ו הל' י"ג] עיי"ש.
והיטיב אשר דיבר בזה ב'דבר המלך' שנחלקו בגדר תקנת חכמים בספיקות. בעיני הרמב"ם ספק דאורייתא לחומרא אינו אלא מספק, שצוו חכמים לקיימה מספק שמא כלפי שמיא גליא שהוא מחויב, ע"כ יעשנו מספק. ולעולם אם כלפי שמיא גליא שאנדרוגינוס זה אינו זכר, אין מקיימין שום מצוה במילתו. וא"כ עלינו להחמיר ולא לברך כדי להמנע מחשש ברכה לבטלה. הראב"ד לעומתו סובר שבמקרה של ספק עשו חכמים תקנה מחודשת ונמצא שלפנינו חיוב גמור מדרבנן המצריך ברכה.
העולה לנו ששיטת הרמב"ם [בשני מקומות] היא שבספק דאורייתא, ההליכה לחומרא אינה אלא הרחבה של הדין דאורייתא מחשש שמא עדיין חייב. וזה סותר למה שראינו עפ"י הפרי מגדים שלמד ברמב"ם שבספק הגדר הוא שיש תקנה מחודשת מדרבנן המאפשרת לאשה להוציא טומטום. נמצינו למדים, שדבריו המפורשים של הרמב"ם מורים שאשה לא יכולה להוציא טומטום בברכת המזון, כי לדעתו החיוב של טומטום מדין ספק דאורייתא הוא מפאת החשש שהוא זכר, ואשה לא יכולה להוציא זכר, וזה דלא כהפרי מגדים. ועוד צ"ע.
ואשקוטה ואביטה שנשאל הגאון ר' דוב בעריש וויידענפעלד זצ"ל בשו"ת דובב מישרים [ח"ג ס"ב] באחד שנסתפק אם בירך ברכת המזון שצריך לברך מחמת ספק [או"ח קפ"ד ס"ד] ובפעם השניה לא כיוון לצאת, אם יצא או לא. והשואל הג"ר אברהם ווינפלד זצ"ל רצה לתלות השאלה במחלוקת הרמב"ם והרשב"א, דלדעת הרמב"ם דרק מדרבנן לחומרא א"כ כל מה שצריך לברך פעם שניה הוא מדרבנן, ובמצוה דרבנן הלא קי"ל [או"ח סי' ס'] דאינו צריך כוונה וממילא אינו צריך לברך עוד הפעם, משא"כ לדעת הרשב"א דמן התורה ספיקו לחומרא ובמצוה דאורייתא הא קי"ל דצריך כונה ואינו יוצא בלי כוונה, ממילא צריך לברך עוד הפעם.


ודחה הדו"מ דאין לתלות השאלה במחלוקת זו, רק הכא לכו"ע חוזר ומברך, דכבר הוכרעה ההלכה דמצוות דאורייתא צריכות כוונה, ובנידון דידן שספק דאורייתא אם בירך ברהמ"ז, אנו מחייבים אותו לברך שוב כדי לצאת מן הספק, ואם לא כיון בפעם השניה לא יצא מן הספק, והוי כאילו לא בירך כלל ע"כ, ועיי"ש שהביא – שלא בהסכמה - את דברי המנ"ח שהובא לעיל.

וברור שנחלקו בשאלה אם כאשר מקיימים מצוה משום ספק דאורייתא לחומרא צריכים לעשותה ככל גדרי דיני דאורייתא, כדעת הדו"מ, או שמספיק לקיימה לפי גדרי מצוות דרבנן, כדעת המנ"ח, דסוף סוף קיום זה הוא רק מדרבנן [לדעת הרמב"ם ודעימיה שספד"א לחומרא הוא רק מדרבנן].


ובקובץ דרך כוכב מיעקב [א' עמ' נא] מצא סעד גדול לסברת הדו"מ בשו"ת חי' הרי"ם [סי' יח]. נשאל שם הגה"ק זצ"ל באחד שמכר לנכרי בהמה להפקיע מבכורה בכסף בלא משיכה, ומלבד קנין כסף היה גם קנין סיטומתא [עי' בב"מ ע"ד], והכרעת רוב הפוסקים היא שקנין סיטומתא מהני רק לדינים דרבנן ולא לדינים דאורייתא – ורצה השואל שם לומר דהא דקנין כסף מהני בעכו"ם הוי ספיקא [שהוא מחלוקת רש"י ור"ת], ולרמב"ם ז"ל דהוי ספיקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן, והלא סיטומתא מהני לקנין דרבנן, וא"כ יצאנו בזה מידי ספק בכור. והשיב החי' הרי"ם וז"ל "הא ליתא דעדיין הספק דאורייתא שמא אין כסף קונה ולא הוי סיטומתא קנין להפקיע דאורייתא, ועדיין במה יצא מספק דאורייתא שהוא לחומרא [ע"י דין] דרבנן, וזה פשוט". הנה מבואר באר היטב בדברי החי' הרי"ם כסברת בעל הדובב מישרים, דהא דאמרינן ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, הוא לפי הצד שבספק דאורייתא לא יצא, ויש לנהוג בו ככל הגדרים הנאמרים בהלכות דאורייתא עכ"ד. ועיי"ש בקובץ דרך כוכב מיעקב שהביא כסברת השואל בדו"מ משו"ת דברי חיים [סי' ל"ה].


בצל"ח מביא אסתפקא בכל ספיקא דאורייתא שאסורים מדרבנן לרבנן, האם יש להם גדרי ביטול דאורייתא או דרבנן, דהרי בדרבנן סגי בחד בתרי ובדאורייתא בעינן ביטול בששים, ובספיקא דאורייתא שמדרבנן לחומרא האם סגי בביטול דרבנן או בעינן ביטול דאורייתא. בס' 'בנתיבות העיון' [ג' קובץ חסידי בעלז עמ' מ"ט] כתב דזה לכאורה תלוי בחקירה הנ"ל האם חכמים חייבו מצוה דאורייתא או מצוה דרבנן.


יש שאלה בפוסקים אם יכול מי שמברך מספק להוציא מי שחייב בודאי בברכת המזון, דהמ"ב מביא מרע"א וכתב סופר דיכול להוציא, אבל השערי תשובה שם מביא מהפר"ח שסובר דלא מהני להוציא אחר, דלפי הרמב"ם ספק דאורייתא לחומרא הוי רק לחומרא מדרבנן וא"כ אינו מברך אלא מדרבנן ואיך יוציא מי שמחוייב מן התורה. ועי' ברכי יוסף שמביא שחכם אחד הקשה לו על זה מסימן קצ"ז דאיתא שם דמי שאכל כזית שהוא ג"כ חייב לברך מדרבנן יכול להוציא מי שאכל לשובע, והטעם הוא כי באמת מדאורייתא מי שיצא מוציא מטעם ערבות ואפילו מי שלא אכל כלום יכול להוציא מי שאכל לשובע ולא הוי כברכת הנהנין אלא כברכת המצות כי מכיון שאכל נתחייב לברך ויש ערבות להוציאו מחיובו, וא"כ הקשה דמאי שנא כאן שמברך מספק דאינו יכול להוציא. ותירץ הברכי יוסף דיש לחלק בין מי שאכל שמחוייב לברך בתורת ודאי ובין מי שמחוייב לברך רק מספק. ובס' משמרת חיים [ח"ג הל' ברכות אות ו'] ביאר החילוק יעו"ש.


ותבט עיני בס' משחת שמן [לג"ר חיים שאול קאופמן זצ"ל סי' קל"ג] שביאר ע"פ החקירה בכל ספק דאורייתא לחומרא, אם הוא חיוב חדש עליו או שמחוייב לחוש לצד שעדיין לא יצא ולכן חייבוהו לברך מספק שלא יצא עדיין, אבל אה"נ כלפי שמיא גליא דלפי הצד שכבר בירך הוי ממש ברכה לבטלה. ואם נאמר כצד הב' אז יש להבין שאינו מוציא מי שמחוייב בודאי מן התורה, דהא לפי הצד שכבר בירך א"כ אינו יכול להוציא אידך דברכתו אינה ברכה משא"כ מי שאכל כזית הוי ודאי ברכה דרבנן. וזה מתאים עם הנתבאר לעיל.ויש להאריך בכל זה ואכ"מ, ועי' תשובה מפליאה ביותר ביביע אומר ח"י יו"ד סי' ו' ושם שפע רב של מקורות.

סיימתי י"ז אדר א' תשע"א

ירושלם קרתא דשופריא תובב"א

ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה!!

יום רביעי, 19 באוקטובר 2016

בדין צל סוכה וביטול ברוב

 לע"נ הרה"ח ר' ישראל צבי בן הרה"ח ר' צדוק ז"ל 

סוגיא כאן בדף ב': כשיש חצי צל וחצי חמה למטה כשרה משום שידוע שלמעלה יש יותר צל – סוגיא לקמן כ"ב: כשיש חצי צל וחצי חמה למעלה פסולה משום שידוע שלמעלה יש יותר חמה

בסוכה ב' נאמר "ושחמתה מרובה מצלתה פסולה" ופירש"י המועט בטל ברוב והרי היא כמי שאינו ועל שם הסכך קרוי' סוכה.

ולהלן בדף כ"ב אימא במתני' שם שסוכה המדובללת ושצלתה מרובה מחמתה כשרה וכו'. ובגמ' שם בע"ב כתוב ע"ז וז"ל הא כי הדדי פסולה. והתנן באידך פרקין מתני' בדף ב' ושחמתה מרובה מצלתה פסולה, הא כי הדדי כשרה? לא קשיא, כאן מלמעלה כאן מלמטה. אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת ע"כ. ופירש"י בד"ה כאן מלמעלה כאן מלמטה וז"ל הא דדייקינן כי הדדי פסולה, למעלה קאי כשיש בין קנה לקנה כמלא קנה אפילו מצומצם פסולה לפי שמחמת האויר נראית בארץ רחבה הרבה מן הצל של סכך. והא דדייקינן כי הדדי כשרה נקט שיעורי מלמטה שחמה וצל שוין בידוע שהקנים רחבים מן האויר ע"כ.


סתירה בדברי רש"י – בתיחלת דבריו משמע שאם שוין למעלה כשר ואילו בסוף דבריו משמע שאם שוין למעלה פסול


וכבר עמד שם הרש"ש שלכאורה סותר רש"י את דברי עצמו מיניה וביה. שבריש דבריו שכ' שאם כי הדדי הם למעלה פסולה כיון שהאויר מרובה למטה מן הצל מבואר שאם היו הסכך והאויר למעלה שוין ליכא בזה חסרון ורק משום שעל הקרקע חמתה מרובה הוא לפסול. ואילו בסו"ד כתב רש"י שכשלמטה החמה והצל שווין כשרה משום שבידוע שהקנים רחבים מהאויר דמבואר שאילו היו שווין היתה פסולה והרי לא כן מבואר בתחילת דבריו כנ"ל עיי"ש במש"כ לתרץ בדוחק מאד עיי"ש.

אם שוין למעלה יש מחלוקת במקום אחר וקי"ל שכשר

עוד צ"ע בזה על סו"ד רש"י שכתב כנ"ל דבכי הדדי למטה כשר משום שבידוע שהקנים רחבים מן האויר, דמבואר שיש צורך בקנים רחבים מן האויר ואם הם כי הדדי פסולה הסוכה, והרי זה תלוי במח' האמוראים שהובאה בגמ' בדף ט"ו על סכך כשר וסכך פסול כי הדדי שאמרה הגמ' שתלוי הדבר במחלוקת האמוראים אם פרוץ כעומד מותר או לאו עיי"ש. וכיון דקיי"ל בעירובין דף ט"ו כר"פ דס"ל פרוץ כעומד מותר שלמבואר בסוגיא בדף ט"ו הרי כ"ה גם בסכך דסוכה, הרי גם אם היו הקנים כאויר היתה כשרה הסוכה ומהו מש"כ רש"י להכשיר רק משום שהקנים רחבים מהאויר ועיי"ש בדברי הרש"ש שגם קושי זה נכלל בתוכן דבריו עיי"ש.


למה לפי רש"י צריכים להגיע לביטול ברוב אם כשר גם בשוין?


והנה עמש"כ במתני' כאן שפסולה סוכה שחמתה מרובה מצלתה כתב רש"י וז"ל ושחמתה מרובה מצלתה המועט בטל ברוב והרי הוא כמי שאינו ועל שם הסכך קרויה סוכה ע"כ דמבואר דאי לאו ביטול ברוב של המיעוט היתה כשרה הסוכה גם במיעוט צל והק' מזה בספר קהלות יעקב סוכה סי' א' על סוף דברי רש"י הנ"ל דבעי שיהיו הקנים רחבים מהאויר דלמ"ל לזה והרי כל דליכא ביטול ברוב הוי מהני גם מיעוט וכיון שבשווין ליכא ביטול ברוב למה לא יהי' כשר גם בשווין אחרי שבכה"ג אין בזה מיעוט הבטל ברוב עיי"ש. ולכאורה הרי הא קשיא נמי גם על הסוגיא בדף ט"ו שמבואר שם כנ"ל שרק אם פרוץ כעומד מותר מהני כל שחציו כשר וחציו פסול ואל"כ לא מהני והרי למבואר בדברי רש"י גם מיעוט הוי מהני אי לאו ביטול ברוב וכיון שבמע"מ ליכא ביטול הרי משו"ז כשר הסכך ומה זה ענין למחלוקת דעלמא על פרוץ כעומד אם מותר או אסור הוא. ושו"ר בפנ"י בסוגיא שם שאכן הק' דמה ענין המחלוקת בדפנות בפרוץ כעומד כמבואר בסוגיא בעירובין היא מחלוקת אם אמר רחמנא גדור רובא או אל מפרוץ רובא לסוכה התלוי' בצל ואינה ענין דפנות שבזה ודאי י"ל דסגי במחצה על מחצה עיי"ש והוא כנ"ל אלא שכנת' הרי למש"כ רש"י ודאי יותר קשיא.

למה צריך לטעם של ביטול ברוב לפסול, צריך להיפסל מטעם שאין מספיק צל ללא הזדקקות לדין ביטול ברוב

אלא שבגוף דברי רש"י הרי קשיא בלא"ה דלמ"ל בזה לביטול ברוב, והרי כיון שסכך הוא לצל וכמבואר בהמשך הסוגיא בדברי ר"ז על פסול סוכה למעלה מכ' שהוא משום שעד כ' אמה אדם יושב בצל סוכה למעלה מכ' אמות אין אדם יושב בצל סוכה אלא בצל דפנות וכמבואר נמי בדברי רש"י עצמו כאן שתלה את זה בביטול ברוב שכמובן אין לזה מקום אלא על הצל הבטל באויר ואי הצל, ואם א"צ צל אין כאן שייכות לביטול ברוב וא"כ הרי לכאורה מזה עצמו מתחייב שעד כמה דבעינן לשיעור סוכה הרי בעינן שיהא שיעור של סכך הנותן צל בשיעור זה וכיון שבחמתה מרובה מצלתה אין כאן סכך המצל הרי מצד זה אין כאן סוכה ולמ"ל לביטול ברוב ועמד בכעי"ז הערל"נ בדבריו ע"ד רש"י אלו עיי"ש.

האם לשאר האמוראים [חוץ מר' זירא] צריכים צל

ונראה בבירור הענין [וכל זה עפ"י הספר היקר והנפלא סוכת דוד בס' א' עיי"ש באריכות] בהקדם מה שנחלקו האמוראים להלן בסוגיא שרק ר"ז ס"ל בפסול סוכה למעלה מכ' משום שאינו יושב בה בצל סוכה אבל רבה ורבא פסלוה מטעמים אחרים עיי"ש בסוגיא. שלכאורה מבואר בדעת אותם אמוראים [וקיי"ל כוותייהו] שא"צ כלל צל סכך בסוכה שהרי אל"כ למה לדעתם אין פסול בסוכה למעלה מכ' מחמת העדר הצל. ואכן בפנ"י בדבריו ע"ד רש"י בד"ה שחמתה הנ"ל שנקט כן, ונתקשה דא"כ אמאי פסול לדעתם בחמתה מרובה מצלתה למש"כ רש"י כנ"ל שהצל בטל והרי לדעתתם לא צריכים צל עיי"ש.

אבל תמוה לומר כן וברור דלכו"ע סכך היינו לצל וכמבואר בסוגיא בדף ח' שכל שלא עשאה לצל לאו סוכה היא עיי"ש בסוכת גנב"ח ורקב"ש וכ"ה להדיא בחבילות קש בגמ' בדף י"ב שכיון שלא עשאן לצל אינו סכך עיי"ש ובמש"כ בזה הרמב"ם בפ"ה מהל' סוכה ה"י וע"ע בדבריו בה"ט שם במש"כ שם הרמב"ס באריכות על הצורך בעשי' לצל ושכל הפסול של תעשה ולא מן העשוי היינו שאינו עשוי לצל עיי"ש והרי לא קיי"ל כר"ז, ומ"מ כנ"ל בע"כ לשם צל. ואכן בפנ"י בדבריו בע"ב בד"ה בפירש"י לימות המשיח שאכן ביאר שם הפנ"י שמצד עצמו סכך הוא לצל וכ"ה אליבא לכולהו אמוראי ועפ"י הסוגיא בדף ח' הנ"ל עיי"ש. ונדחק שם לבאר במאי פליגי האמוראים על פסול למעלה מכ' אם חסר בלשם צל או לאו עיי"ש ושוב יקשה דא"כ למה לדידן [דלא קיי"ל כר' זירא] אין פסולה סוכה למעלה מכ' מחסרון צל.

אין צריך סכך בפועל אבל צריך שיהיה דבר המצל

ומזה נראה והדברים מבוארים בר"ן ויותר מזה בריטב"א הנ"ל במש"כ בדעת רבי יהודה במתני' למכשיר סוכה למעלה מכ' אע"פ שמודה הוא לפסול בחמתה מחמתה מצלתה שהר"ן כ' במשנה שרבי יהודה אינו מחייב שיהא הסכך מצל תחתיו אבל גם הוא מחייב שיהא הסכך מצל וכל שחמתו מרובה מצלתו אין כאן צל עיי"ש. ולשון הריטב"א הוא דנהי דלא בעי רבי יהודה שיהא הסכך עושה צל כמות שהוא עכשיו, מ"מ בעי שיהא ראוי להסך ולעשות צל דבלאו הכי לא מיקרי סכך כלל כיון דקליש כולי האי דלא חזי למעבד צל ע"כ. והיינו דהן אמנם שא"צ שבפועל יהיה בסוכה צל מחמת הסכך אבל צריך עכ"פ שיהיה סכך, ושם סכך הוא רק על דבר המצל וסוכך ואם אין הוא עושה כן מחמת שאין זה בתכונתו לאו סכך הוא באשר אין בו מצד עצמו את התכונה להצל ולסכך ועי"ז לא סכך הוא [וכ"כ השפ"א בריש מכילתין עיי"ש] ולכן אע"פ שבלמעלה מכ' למעשה אין בסוכה צל סוכה אבל מצד הסכך הרי כוחו הוא להצל וסכך מיקרי, ולכן כשרה לדידהו הסוכה בכה"ג [ובדעתו של ר"ז ימי בעז"ה להלן]. ולר"י מאותו טעם כשרה היא אליבא דר"ז וכמוש"כ הר"ן והריטב"א כנ"ל שאע"פ דר"י לא בעי שיהיה הסכך מצל תחתיו דהיינו שיעשה צל בפועל, הרי בעי מיהא שיהא הוא דבר המצל וכל שחמתו מרובה מצילתו אין כאן מצל ולכן לכו"ע פסולה סוכה זו. ובערל"נ בדף ב' שאכן כתב בדעת שאר האמוראים שחלקו אר"ז כמוש"כ הריטב"א בדעת רבי יהודה עיי"ש והוא כנ"ל.

ביאור דעת ר"ז בפסול סוכה למעלה מכ'

ולפי"ז בדעת ר"ז לפסול למעלה מכ' מחסרון צל, הרי בע"כ א"א לומר שלדעתו צריך שיהא בפועל את צל הסכך בסוכה שע"ז הרי ודאי יקשה כקושיית הגמ': אלא מעתה העושה סוכתו בעשתרות קרנים הכי נמי דלא הוי סוכה? ומהו התרוץ שאמר ע"ז ר"ז דהתם דל עשתרות קרנים איכא צל סוכה, הכא דל דפנות, ליכא צל סוכה. וסו"ס הרי ליכא כאן צל בפועל?
וצ"ל שגם לדעתו עיקרו הוא בשם מצל שצריך שיהיה על הסכך אלא דלדידי' השם מצל צריך להיות לא כלפי עצמו אלא כלפי הסוכה שתחתיו וכיון שבלמעלה מכ' הרי כח המצל שבו הוא על מחוץ לסוכה חסר בשם מצל לסוכה זו ואין בזה שם של סכך לסוכה זו ומשא"כ בעשתרות קרנים שכח המצל שבו הוא על סוכה זו, הרי עי"ז שפיר הו"ל בשם סכך אע"פ שאינו נותן צל בסוכה.

וזה מבואר להדיא בפי הר"ח בסוגיא שם שכ' שם הר"ח וז"ל הכא אם מסיר הדפנות נמצא צל הסכך במקום אחר רחוק מזה המקום תחת הסכך כי הוא מצל ע"כ והוא כנ"ל. וכך מבואר בלשונות עוד כמה ראשונים ואכ"מ להאריך.  


ביאור דברי דש"י בזה


וכ"ז בדעת כמה ראשונים אבל רש"י בד"ה אלא בצל דפנות כתב וז"ל שהצללין מגיעין זה לזה מתוך גובהן של דפנות ואין צריך סכך ע"כ דמשמע שעיקרו הוא כמבואר להדיא מתוך דברי המהר"ם בסוגיין עיי"ש וכן נקטו בפשיטות הפנ"י והערל"נ בסוגיא עיין בדבריהם, שעיקרו הוא במה דמייתר הצל של הסכך כיון שבלא"ה ישנו צל מחמת דפנות עיי"ש. וענינו נראה שגם לדידהו אליבא דר"ז עיקרו בשם מצל הוא אבל הרי לו יצויר שלא תהא כלל חמה בעולם הרי פשיטא שבכה"ג ל"ש שם מצל על הסכך ולכן כיון דבעי כנ"ל שם מצל על סוכה זו, הרי כיון שבלא"ה אין בה חמה מחמת הדפנות שהם חלק מהסוכה, שעי"ז בלא"ה נמצא שמופקעת סוכה זו מהחמה, הרי עי"ז ל"ש שם מצל על הסכך שבה שישנו הוא על סוכה שאין עליה חמה אבל בעשתרות קרנים שאין כאן אי חמה מצל הסוכה עצמה אלא מצל ההרים שמסביב לה הרי כשם שהם עושין צל כך עושה גם הסכך צל וכיון שא"צ בפועל של צל אלא רק שם מצל שפיר יש עליו שם זה ולכן כשרה שם הסוכה אע"פ שהיא פסולה בלמעלה מכ'. הרי שלשאר הראשונים הפסול בלמעלה מכ' הוא משום שאין שם מצל כי הצל אינו מצל במקום הסוכה. ואילו לדעת רש"י אין שם "מצל" לסכך משום שהסכך מיותר שהרי הדפנות נותנים את הצל ואין צורך בסכך.

ומעתה מבוארים דברי רש"י שחמתה מרובה מצלתה פסול משום שמיעוט הסכך בטל ברוב, דהיינו שהמיעוט אומר שיש כאן צל סוכה והרוב אומר שאין כאן צל סוכה [עי' שערי יושר פ"ג ו' ז' ותבין יותר], והדין הוא שהולכים אחר הרוב וקובעים שאין כאן צל סוכה ואם אין כאן צל ממילא הסוכה פסולה וכמו שנתבאר שצריכים סכך המצל על הסוכה כדי להכשיר אותה. ועיין בס' סוכת דוד [סי' א'] שהאריך בזו הדרך באופן נפלא ותירץ את שאר הקושיות שהעמדנו.

רש"י חידש שישיבה בחלק המוצל אינה מועילה

בס' נתן פריו דקדק אמאי הוצרך רש"י לפרש דהמועט בטל ברוב והרי הוא כמי שאינו והלא אפילו אם המועט אינו בטל והרי הוא כמי שישנו אעפ"כ פסולה משום דאזלינן בתר רובא והרוב הוא חמה והמועט ודאי שאין בכחו לבטל את רוב החמה ועל כן היא פסולה ואמאי הוצרך רש"י לומר דהמועט בטל והרי הוא כמי שאינו.

גם יש לדקדק דאמאי הוצרך רש"י לומר כאן דעל שם הסכך קרוי סוכה הרי בכל המשניות שבפרק זה מבואר דסוכה צריכה סכך דוקא וכמו שאמרו לקמן ט' העושה סוכתו תחת האילן פסולה וכן לקמן י' פירס עליה סדין וכו' פסולה וכן לקמן י"א הדלה עליה את הגפן פסולה ועוד כמה משניות המדברים מדיני הסכך וא"כ אמאי הוצרך רשיז"ל לכתוב כאן דעל שם הסכך קרוי סוכה.

וכתב בנתן פריו, דאי לאו דעיקר הסוכה הוא הסכך דעל שם הסכך קרוי סוכה, היה מקום לומר דבסוכה אף שחמתה מרובה מצלתה תהא כשרה וכגון אם מיעוט של הסוכה היתה מסוככת כהלכתה בצל מרובה. אם כן נימא דאותה חלק של הסוכה שהוא מסוכך כהלכתה שפיר יושבים תחתיו שהרי הוא יושב בצל סוכה שצלתה מרובה מחמתה ואע"ג שבאותו חלק שהצל מרובה ליכא שיעור סוכה של ז' על ז' טפחים מכל מקום כיון דאיכא דפנות של ז' על ז' טפחים נמצא דאיכא חפצא של סוכה כשרה לפנינו דדפנות של ז' על ז' הוי שיעור שלם של סוכה וכיון שיושב תחת החלק שצלתה מרובה שפיר מקיים מצות סוכה.

ועל כן פירש רש"י שהמיעוט שצלתה מרובה בטל ברוב והרי הוא כמי שאינו ולכן אינו יוצא ידי מצות סוכה אף בחלק המיעוט שצלתה מרובה. והטעם משום דעל שם הסכך קרוי סוכה דהיינו שלא תאמר שעיקר הסוכה הם הדפנות ואם כן נימא דכיון דאיכא דפנות ז' על ז' נמצא שיש לפנינו סוכה שלימה ועל כן הוא יכול לישב תחת החלק שצלתה מרובה ואף שהוא רק מיעוט דכיון דאיכא סוכה שלימה סגי גם אם רק מיעוט הסוכה מסוכך בצלתה מרובה ונימא שהוא יוצא ידי מצות סוכה כשיושב עכ"פ תחת החלק שצלתה מרובה, דזה אינו, דכיון דעל שם הסכך קרוי סוכה נמצא דעיקר הסוכה הוא הסכך אלא דדינא הוא דבעינן גם דפנות אבל לאו הדפנות עושין את הסוכה אלא הסכך ועל כן כל דליכא סכך כשר ז' על ז' דהיינו שצלתה מרובה מחמתה לא מהני דכיון דרק מיעוט הסכך הוי צלתה מרובה א"כ נחשב כאילו ליכא סכך כלל דהוי כחצי שיעור דאינו יוצא בו כיון דליכא שיעור שלם של סוכה דהא עיקר הסוכה הוא הסכך [ויש להעיר מלשון הרשב"ם בבא בתרא ע"ה ד"ה סוכה היינו מלמעלה גג וארבע דפנות מארבע רוחות צל היינו סיכוך בלא מחיצות עכ"ל ומשמע לכאורה דגם הדפנות הם בכלל השם סוכה וצ"ע].

ומעתה אתי שפיר מה שהוצרך רשיז"ל לכתוב כאן, דעל שם הסכך קרוי סוכה, דזהו נתינת טעם על מה שכתב מקודם דהמועט בטל ברוב, והרי הוא כמי שאינו, וממילא אין יושבין גם תחת החלק המסוכך כהלכתו, כיון דהוי כמאן דליתא, דאי לאו דעל שם הסוכה קרוי סכך אלא שהדפנות הם שעושין את הסוכה כי אז היינו אומרים דכיון דאיכא דפנות ז' על ז' כהלכתה, שפיר יוצא גם כשרק המיעוט מסוככת בצלתה מרובה והוא יושב תחת החלק שצלתה מרובה שהרי איכא סוכה כשרה על ידי הדפנות של ז' על ז' ויש בו שיעור שלם וגם הוא יושב תחת צל סוכה. אבל מכיון שעיקר הסוכה הוא הסכך א"כ כל דליכא ז' על ז' שצלתה מרובה על חמתה נמצא דליכא שיעור שלם מן החפצא של סוכה ואינו יוצא בה כלל דכל דבר מצוה שהכשרו תלוי בשיעור אם חסר מן השיעור אפילו כל שהוא הוי כמאן דליתא ואין יוצאין בו עכ"ד הנתן פריו עיי"ש מש"כ עוד בזה.

האם כוונת רש"י לרובו ככולו  

בקהילות יעקב [סי' א'] למד בדברי רש"י שכוונתו למושג "רובו ככולו". אבל בס' נתן פריו השיג עליו שאין דין רובו ככולו אא"כ חל דין תורה על הרוב, דוגמת גילוח נזיר [שלולא הפסוק היה מספיק לגלח רובו מדין רובו ככולו – נזיר מ"ב], גילוח מצורע, מחיצה שרובה עומד וכדומה. משא"כ במקרה שלנו, אין פסול חיובי מן התורה על סוכה שיש בה רוב חמה שאפשר לומר בו רובו ככולו אלא הפסול הוא על העדר הצל, שהתורה צוותה לשבת בצל. אבל על החמה לא חל שום דין תורה ולכן א"א לומר בו דין רובו ככולו ע"כ עיי"ש.  


בדברי רש"י אלו האריכו מאד מאד בספרי האחרונים ואין כאן המקום להאריך ועוד חזון למועד. 

יום שני, 17 באוקטובר 2016

הערות וציונים בדין חינוך קטן שלא הגיע לחינוך

לע"נ הרה"ח ר' ישראל צבי בן הרה"ח ר' צדוק אביו של כ"ק אד"ש

הצעת הסוגיא

סוכה כ"ח - קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה. מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי מיטה בשביל הקטן. ובגמ' שם ע"ב מקשה - מעשה לסתור? ומשני חסורי מחסרא והכי קתני ושמאי מחמיר ומעשה נמי וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על המיטה בשביל הקטן.

קושיית הפנ"י – איך תינוק בן יומו חייב?

ובפני יהושע שם כתב בזה"ל: "ולכאורה אין טעם לחומרא זו דמה חינוך שייך בקטן בן יומו שאין בו דעת כלל לחייבו במצות עשה?

תירוצי הפנ"י – מחמירים משום שיש אסמכתא, או משום תשבו כעין תדורו

אפשר שכיוון שלענין סוכה אסמכוה רבנן אריבוי של "כל" [כל האזרח לרבות את קטנים], מש"ה שייך להחמיר יותר בסוכה.

ויותר נראה דהאי חומרא דשמאי אינו משום חינוך אלא מטעם חומר עצמותו משמע ליה להחמיר מטעם תשבו כעין תדורו. אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר דכתיב תהלים כ"ח ד' "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך" אבל באשה לא שייך הך מילתא כלל אפילו לחומרא בעלמא מדלא סיכך בשביל כלתו והיינו משום שהאשה אין רשות אחרים עליה וכו' ועיין בחידושי הריטב"א ז"ל עכ"ל. [וצ"ב להבין למה אשתו אינה חייבת ובאמת ברמ"א מובא שמדין תשבו כעין תדורו האשה תחמיר להיות בסוכה].

הרי לפנינו שני תירוצים של הפני יהושע – א] סוכה מחמירים יותר משום שיש אסמכתא לחייב קטנים. ב] מחמירים מטעם תשבו כעין תדורו.

ובריטב"א כתב כעין תירוצו השני של הפנ"י וז"ל דליכא חיובא אקטן דאורייתא ולא על אביו מדרבנן שעדיין לא הגיע לחינוך אינו בדין להחמיר על עצמו כ"כ לפתוח את המעזיבה והוי בכלל מי שאינו מצווה בדבר ועושה אלא וכו' מחמיר מן הדין דקסבר שאביו חייב בה מן התורה דתשבו כעין תדורו איש ובניו וכו' עכ"ל וכן הוא דעת הרא"ה עיי"ש. ומשמע שזו מדאורייתא.  

ריטב"א – קטן בן יומו ראוי לשבת בסוכה והקושי בדבריו

וכתב הריטב"א עוד תירוץ וז"ל א"נ והוא הנכון, מחמיר בתינוק קטן בסוכה מדרבנן לחייבו שיאכל עמו בסוכה, כיון דאפשר וחזי להכי שכן הדין בכל מצוה לחייבו בחינוך כל זמן שאפשר וראוי לכך וכו' עכ"ל.
פירוש שמאי סבר שקטן היודע לאכול ולישון והיינו אפילו קטן בן יומו, חייב בסוכה. אלא שזה תימה דתינח היודע לנענע או יודע לדבר ושאר הענינים שייך חינוך שידע לעשות כן כשיגדל ויתחייב בהם וכמש"כ הנצי"ב במרומי שדה על המשנה בסוכה דף מ"ב קטן היודע לנענע חייב בלולב, דמוכח דאם אינו יודע לנענע פטור ואע"ג דע"פ דין תורה אין הנענועים מעכבין ובהגבהה בעלמא יצא יד"ח המצוה מכ"מ אין מצוה לחנכו אלא באופן שיהיה עושה כשיגדל שהרי עיקר החינוך הוא משום שיהיה יודע לעשות אח"כ עכ"ל עיי"ש. אבל בתינוק בן יומו הא אינו יודע מימינו לשמאלו והוא אינו מתחנך מזה כלום דלא יזכור שום דבר כשיגדל וצע"ג.

פירוש המהרש"ל

המהרש"ל ביבמות ט"ו כתב דבר פלא: בשביל קטן נ"ב פירוש בשביל שהיה לה ג"כ בן קטן כבן חמש ולא היה יכול לפרוש מאמו וק"ל עכ"ל.
וקצת משמע שהיה קשה לו קושייתינו איך שייך חינוך לקטן בן יומו ולכן פירש ועשה אוקימתא שמדובר שהיה שם עוד קטן בן חמש. ודבר תמוה מכמה צדדים, ביניהם מה שהקשה הדבר אברהם ח"ב סי' כ"ח אות ד' שהק' וז"ל תמוה הוא בעיני וכו' דפריך הש"ס מעשה לסתור ומשני חסורי מחסרא וכו' ואי כהמהרש"ל שבין כך וכך צ"ל שהיה שם קטן אחר בן ה' שנים א"כ מנ"ל להש"ס שהיה שם קטן בן ה' ולפרוך מעשה לסתור ולשנויי חסורי מחסרא נימא שהיה שם קטן בן ו' שהוא שיעור שא"צ לאמו [כמבואר בעירובין דף פ"ב] וחייב גם לת"ק עכ"ל. והוסיף הדבר אברהם ואין לומר שאם היה בן שש לא היה לו להפחית את המעזיבה אלא הו"ל להביאו לסוכתו, זה אינו, דשיעור א"צ  לאמו תליא רק בקורא אמא אמא וגבולו בן ו' ומכאן ואילך חייב אפילו כרוך אחרי אמו היינו שיותר נוח לו להיות עמה ביחד בסוכה אע"כ בשביל הקטן שנולד פיחת את המעזיבה ומשו"ה פריך הש"ס מעשה לסתור עכ"ד והוא קושיא עצומה על המהרש"ל לכאורה וצע"ג.

קטן חייב במצות משום הרושם שעושות עליו

בקונטרס אמרי חן [על קטנים בפתיחה] ביאר ששמאי לשיטתם בירושלמי שקטן שיכול לרכוב על כתפי אביו חייב בראיה אע"פ שאינו שומע ואינו מדבר. הרי לשיטתם כל שהמצוה יכול לעשות רושם עליו הקטן חייב ה"ה כאן שכל מה שנדרש הוא עצם הימצאות הקטן בסוכה ויכול טכנית לקיים את המצוה, הוא חייב בה משום הרושם שתעשה בנפשו עיי"ש.  ואולי לא היה זה מחמת חיובו אלא מחמת תועלתו לשבת בצלא דמהימנותא [עי' חי' המסביר סוכה אות רי"א].

יש גם להביא מה שהקשו לדעות שבסוכה הכוונה זכר לסוכות מעכב, איך שייך חיוב בקטן בן יומו?


ויש להאריך מאד. לתוספת עיון אציין לספרים הבאים: ערוך לנר, שפת אמת, ודרשת וחקרת [ח"ג פ' וזאת הברכה], קובץ תורה שבעל פה [כ"ג במאמרו של הג"ר שאול ישראלי], דף על דף [סוכה כ"ח], שו"ת שבט הלוי [א' קס"ז], מרקחת חיים [סי' כ' אות ב']. נתן פריו [סוכה כ"ח], קובץ ציונים והערות [סוכה ], זבחי צדק [סוכה], עבודת דוד, ביכורי ארץ [יבמות ט"ו].  

יום חמישי, 13 באוקטובר 2016

האם היתה מחיצה בהקהל?

שאלה זאת לא הוזכרה בגמרא ומה דבר השמיטה הזאת? 

בס' עבודת דוד [סוכה נ"ב] הציע שצריך מחיצה רק כשהנשים מרימות קולן [כגון בהספד כמו שנאמר בגמרא במקור הצורך במחיצה] או בשעת שמחה [כגון שמחת בית השואבה] שחוששים להרהור. לעומת זאת, באכילת קרבן פסח לא צריך [כמו שהוכיח הגרמ"פ זצ"ל בתשובה]. וגם בהקהל שאין הרמת קול ואין שמחה יתירה לא צריך. 

בשו"ת משנת רבי אהרן [או"ח סי' י"ג] כתב שפשוט שעשו עיי"ש.

בקובץ מוריה [משנת תשע"א בסוף החוברת במכתב ידידי הרה"ג ר' חיים דולני שליט"א] הציע שיש שני דינים במחיצה א] משום צניעות ב] גדר מיוחד עם דינים מיוחדים הנלמד משמחת בית השואבה שעשו "תיקון גדול". לכן הוזכר רק בקשר לשמחת ב"ה כי שם היה דין מיוחד. אבל לצניעות פשוט שצריך וממילא גם בהקהל היה מחיצה. ועפי"ז יישב השגת הרבי מסאטמר על הגרמ"פ מהרמב"ם שכתב שבשמחת בית השואבה המחיצה היתה כדי שלא יסתכלו ודלא כמש"כ הגרמ"פ שהמחיצה נועדה בשביל שלא יתערבו. אבל עפ"י הנ"ל מובן שאין להביא הוכחות משמחת ב"ה למקומות אחרים ששם יש גדרים מיוחדים. ומובן ג"כ למה דוקא הכהנים והלויים עשו את המחיצה [סוכה נ"א ברש"י] כי אין זה סתם מחיצה משום צניעות [שיכולה להיבנות גם ע"י גוי] אלא עם דינים מיוחדים משלה עיי"ש.  

וכתבתי להעיר את לב המעיין ויגדיל תורה. 

יום חמישי, 6 באוקטובר 2016

בגדר אישות של בני נח וישראל

לזכות ר' יהודה יעקב בן דינה חאשע ואשתו וכל אשר לו

לזכות משה יהודה בן פעשא דינה


בדברי הזכר יצחק בביאורו לדברי הרמב"ם בגדר קידושין ונישואין בישראל ובאישות דבן נח

כתב הרמב"ם ריש הלכות אישות "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה כניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואח"כ תהיה לו לאישה שנאמר כי יקח איש אישה ובא אליה".
ובהלכה ב' הוסיף "וליקוחין אלו מצות עשה של תורה הם". והשלמה לדבריו מצאנו בהלכות מלכים פרק ט' הלכה ח' ומאימתי תהיה אשת חבירו כגרושה שלנו משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה או משתצא היא מתחת רשותו ותלך לה שאין להם גירושין בכתב ואין הדבר תלוי בו לבד אלא כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש זה מזה פורשין. וכל דברי הרמב"ם הללו מפורשים בתוספת ביאור במאירי בפתיחה למסכת קידושין. ולמד הזכר יצחק סימן [כ"ח ד"ה ובאמת] שכתוב ברמב"ם כמה יסודות.

א] עיקר החילוק הוא דלאחר מתן תורה נצטוו על הנישואין שיהיה ע"י קנין של קידושין ולפני כן היה בלי קנין ולכן שניהם יכולים להפקיע את האישות מתי שירצו בדיבור בעלמא וכל האישות שלהם נעשה על ידי 'התחלת אישות' בלי שום קנין.

ב] האישות של נישואין דידן דומה לאישות של בני נח, כיון שאינו בגדר קנין אלא שהיא מציאות של התחלת אישות ומצד שני א"א לבטלה בדברים כמו האישות שלהם כיון שסו"ס בא אחרי הקנין של קידושין.

ג] עוד הוסיף דאין כוונת הרמב"ם לספר מה היה לפני מתן תורה אלא ללמד דבאמת האישות הזו של לפני מתן תורה עדיין קיימת באופנים מסויימים, דרק מחמת ציווי התורה לעשות את האישות על ידי קנין, בזה גופא נתבטלה צורת האישות ההיא אבל באופנים שהתורה לא מחייבת, אז האישות במקומה קיימת. ומדוקדקין דבריו שלכן כתב הלשון ולפני מתן תורה ולא כתב שזו הלכה בעלמא של בן נח.

חידוש הזכר יצחק במלך וקטן ועוד דאכתי שייך בהם אישות דלפני מתן תורה

והוסיף דמצאנו בזה ג' אופנים. א] מצאנו דין במלך שלוקח נשים ופילגשים וקונה אותם ביחוד בעלמא [מלכים פרק ד' הלכה ד']. וקשה דהאיך קונה אותה בזה? והביאור כנ"ל שכיון שמותר לו שוב חיילא כבר האישות כמו שחלה אישות של קודם מתן תורה אלא שבבן נח בעינן בעולת בעל ממש שאין להם חופה אבל במלך מהני כבר יחוד כמו חופה דבישראל זה מיקרי התחלת האישות.

ב] וע"ד זה הוסיף הזכר יצחק [סימן ט"ז עמוד ס"ה] לבאר את הרמב"ם [איסו"ב פ"ג ה"ה] שלוקין על אשת קטן מדברי סופרים. ורבים תמהו בזה, וביאר שקטן לא נצטווה במה שציוותה התורה לקנותה לפני הנישואין, וממילא דביחוד בעלמא מהני להחיל חלות אישות של בן נח, ובזה יש רק איסור עשה מדין ודבק באשתו וליכא מלקות מה"ת ואף דקטן לאו בר קנין אבל נישואין שלהם אינו בגדר הקנינים אלא מציאות של התחלת אישות. ובזה סגי במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו וממילא דתהיה מותרת נמי להינשא לאחר דנישואיה לאחר הוא הגירושין ממנו ככל גירושין דבן נח.

ג] וע"ד זה הוסיף עוד להלן שם דנערה שהיא ואביה מקבלים קידושיה אביה מעכב בה ואף אי יתרצה האב אח"כ יצטרכו לקידושין אחרים. ודייק מהרמב"ם שכתב דבלי עוד קידושין אי נתאלמנה תהיה מותרת לכהן, וקשה שאם לא חל כלום א"כ פשיטא דאינה אלמנה. אלא דכוונתו, דכל הכח עיכוב של האב הוא רק מצד הקנין של קידושין אבל היחוד של ב"נ עדיין קיים דלא שייך בזה עיכוב של האב וחידש הרמב"ם שאישות של ב"נ אינה אישות גמורה ואין בזה דין אלמנה לכהן גדול.

מבאר בזה את האישות של יפת תואר ואת האישות שיש בשפחה כנענית שמיוחדת לעבד עברי

ועצם החידוש שיש אישות דבני נח גם בישראל גם לאחר מתן תורה באופן שהתורה לא חייבה שהאישות תהיה על ידי קנין מצאנו באחרונים בדינים אחרים [כמו שהביא בס' אמרות אברהם על מס' קידוישין בסי' א' עיי"ש שהאריך בזה]. דהנה לשיטת רש"י להלן כ"ב ביפת תואר דמבואר דאין גירותה גירות גמורה שהרי אינה מתגיירת מדעתה ואעפי"כ ילפינן מו"לקחת" דליקוחין יש לך בה. ופירש באבנ"מ [סימן ד' ס"ק י"ב ד"ה ונראה] לפי שגזרת הכתוב היא שאעפ"י שהיא נכרית תופסים בה קדושין והבא עליה בחנק אולם צ"ע בגדר הדבר. ועיין מילואי חושן מה שהביא מהדברי יחזקאל סימן מ"ג. ועיי"ש עוד בדברי יחזקאל וכן בזרע אברהם סימן כ"ד שחידשו שגדר אישות שלה היינו כאישות דבני נח וזה נתחדש בפסוק של ולקחת שיש בה ליקוחין על ידי ישראל הגם שהיא נכרית כגדר האישות שיש לאישה נשואה בבני נח.

ומבואר שם עוד בדברי יחזקאל וזרע אברהם שזה פשט במבואר ברמב"ן שם כשהוא שולח אותה אז היא מגורשת בלי גט, שהרי קידושיו תופסים בה כל עוד היא אצלו והיינו כדין ב"נ שאם ישלחנה יוצאה בלא גט. וע"ע בזה באג"מ חו"מ ח"ב תשובה מ"א ס"ק ג' שג"כ צידד כן בדעת רש"י דא"צ גט אף שקידושין תופסין בה.
וכעין זה אמר הגר"א עוזר שליט"א [בשיעור פ' כי תצא תשע"ד בהר נוף] לפרש את מה שמצאנו בעבד עברי שייחד לו רבו שפחה כנענית דכתב המהרי"ט להלן י"ד שאין היתר לע"ע לבא על שפחה בלי יחוד האדון ומה שהאדון מייחד לו שפחה עושה אותה כאשתו וכלישנא קרא אם אדוניו יתן לו אשה ויליף כן מאהבתי את אשתי ואשתו היינו מי שמיוחדת לו ולא שפחה דעלמא. ובזה פירש המהרי"ט דברי המכילתא שאין למסור שפחה אחת לשני עבדים ומבואר שיש תורת אישות מסויימת לשפחה כנענית המיוחדת לעבד עברי הגם שאין בה תפיסת קדושין.
וכן מבואר נמי בסנהדרין נ"ז [ערש"י] ששפחה כנענית המיוחדת לעבד עברי נכרי הבא עליה חייב מיתה ולשיטת הרמב"ם מלכים פ"ט ה"ח חיובו משום אשת איש כבא על אשת חברו. עפי"ז ביאר הגאון הנ"ל שליט"א את עיקר הטעם בהיתר שפחה כנענית עבד עברי.

והיינו שבפירוש בעלי התוס' על התורה משפטים איתא שפקעה קדושת ישראל שבו לענין זה שמותר בשפחה ודלא כהריטב"א להלן י"ד שכתב שהוא מחמת הקנין איסור שיש בע"ע אבל התוס' ביבמות ע' כתבו שהוא משום חיוב עבודתו לרבו בלילה. ותמה האבני מלואים [תשובה י"ז] מה טעם הוא זה אטו משום עבודתו יהא מותר לעבוד בשבת? אך לפי האמור יש לבאר שמחמת חיוב עבודתו לרבו יש לו הזכות לייחד לו השפחה בתורת אישות דבן נח, וממילא אין זו ביאת זנות שהלא יסוד האיסור בשפחה הוא משום שאין בה ליקוחין והריהי ביאת זנות ועובר ב"לא יהיה קדש" כמבואר באונקלוס פרשת תצא וכמו שפרש"י שם משא"כ זה שהוא דרך אישות דבן נח, אין זו דרך זנות וא"ש.

שוני מהותי בין אישות של ישראל לאישות של בן נח

ויש להעיר שאפשר ללמוד דברי הרמב"ם שלא כדברי הזכר יצחק. ואדרבה, הרמב"ם בא להשמיענו שאחרי מתן תורה אין שום אישות ללא קידושין וחופה כדת משה וישראל. זאת אומרת, לפי הזכר יצחק כשהרמב"ם מספר מה היה לפני מ"ת, הוא בא להשמיענו שבאופנים מסויימים גם בישראל יש קנין אישות דב"נ, כמו שהיה אז. ואילו לפי דרכינו הרמב"ם בא להשמיענו שכעת המצב התשנה ואין שום אישות חוץ מדרך התורה.


וז"ל הגר"ד מן בספרו הגדול תהילה לדוד אבה"ע [ סי' י', אחרי שהביא את דברי הרמב"ם בהלכה א' שהבאנו לעיל ודברי הרמב"ם בהלכה ד' שכתב "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך. וזו היא הנקראת קדשה. משנתנה התורה נאסרה הקדשה שנאמר לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה לפי שבעל קדשה".[: נראה דעיקר דברי הרמב"ם בה"א שם קאתי לאשמעינן דלא נימא דאמנם דין אשת איש חל רק על ידי קידושין, ובלא זה ליכא מיתה דא"א אבל ס"ד דמ"מ חלות יחוד הוא ע"י ביאה והבאה לתוך ביתו שזהו יסוד אישות דב"נ שיהי' זה גם בישראל, ועי"ז יהי' בזה עכ"פ איסור עשה דודבק באשת ב"נ כדאיכא בישראל.

וע"ז כ' הרמב"ם שבישראל שיש דין אישות דקידושין וחופה נאמר בזה שאין חל כלום אלא ע"י קידושין ונתינת דין קידושין לישראל הוא הפקעה מאשוויי יחוד דב"נ שנעשה שלא ע"י קידושין. ובה"א מיירי הרמב"ם על יחוד דאישות ובה"ד מיירי הרמב"ם על יחוד לביאה אחת שיש תלות כזו בב"נ דמש"ה לא תחשב ביאה זו לביאת קדשה אחרי שהיא מיוחדת לו לביאה זו. ורק משנתנה תורה בטל בישראל יחוד לביאה ושוב הו"ל ביאת זנות דקדשה שהיא בכלל לאו דקדשה.

וזהו שהדגיש הרמב"ם בסהמ"צ ל"ת שנ"ה אזהרה דלא תהי' קדשה על אשה בלא כתובה וקידישין. וצ"ב דמה ענין כתיבה לכאן והעיקר תלוי בקידושין? אכן הקמ"ל הוא שאין מציאות של חלות יחוד בישראל שאילו היתה מציאות זו הי' שייך באשה זו כתובה כדאיכא מהר ומתן בב"נ שהוא גדר כתובה אחרי שהיא מיוחדת שלו.
וע"ז קמ"ל הרמב"ם שאשה שאין בה קידושין ואין בה מצב לכתובה שהיא כנ"ל מצב של יחוד הו"ל קדשה. וע"ז נאמר הלאו דלא תהי' קדשה. ועיין בירושלמי קידושין פ"א ה"א דס"ל לחד מ"ד דיש אישית בב"נ אפילו לא נתכון לקנותה עיי"ש בזונה עומדת בחלון באו עלי' שנים הראשון אינו נהרג והשני נהרג על ידו עיי"ש .והיינו דיש בב"נ חלות יחוד בלא כונה אלא ע"י ביאה גרידא. ולדידן לא חייל ע"י ביאה יחוד אישות וכו' וע"ז מיירי הרמב"ם בה"ד דאין דין זה בישראל ומש"ה יש בכה"ג איסור קדשה וכמישנ"ת עכ"ד עיי"ש באריכות.


והאריכו האחרונים בנושא, ונציין לכמה ספרים: קובץ תודת הנישואין [במאמרו של הג"ר יגאל רוזן שליט"א], ס' חמדה יקרה [להרה"ג ר' דניאל גינזבורג שליט"א פ' וירא], קונטרס אישות ישראל ובני נח בסוף ספר נר משפט [לגר"י יפהן זצ"ל], חבצלת השרון [דברים עמ' תרע"ד], קונטרסי שיעורים [לגר"ז גוסטמן זצ"ל סי' א' אות ח'], שיח הלכה [להרה"ג ר' יהודה רפפורט עמ' 119 והלאה], נחלת יצחק [סי' ל"ז], דברות צבי [חי"א סי' ט"ז] ועוד ועוד.